De primære regelsæt for vejtransport af farligt gods er ADR-konventionen og bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. Beredskabsstyrelsen giver et overblik over regelgrundlaget og de vigtigste myndigheder på området på følgende side: Regler og myndigheder

Med reglerne tildeles ansvar og pligter til hver enkelt af transportens parter, herunder afsender, pakker og transportør.

På denne side gives et generelt overblik over de vigtigste vilkår for erhvervsmæssig transport af farligt gods.

Sikkerhedsrådgiver for transport af farligt gods


Udgangspunktet for erhvervsmæssig vejtransport af farligt gods er, at transporten skal ske efter det fulde regelsæt, dvs. hvor alle relevante bestemmelser i ADR-konventionen finder anvendelse. Så er der også krav om tilknytning af en sikkerhedsrådgiver til virksomheden. Sikkerhedsrådgiveren har bl.a. til opgave at rådgive virksomheden om de vilkår, der gælder for virksomhedens transporter.

For en virksomhed, der er omfattet af kravet om udpegning af en sikkerhedsrådgiver, vil det være sikkerhedsrådgiveren frem for Beredskabsstyrelsen, der skal stå for rådgivningen af virksomheden om de vilkår, der gælder for virksomhedens transporter. Vurderer sikkerhedsrådgiveren, at der er behov for Beredskabsstyrelsens fortolkning af reglerne, vil sikkerhedsrådgiveren inddrage Beredskabsstyrelsen.

Find flere oplysninger om sikkerhedsrådgiverordningen her: Sikkerhedsrådgiver for transport af farligt gods

Uddannelse


Ved erhvervsmæssig transport af farligt gods efter det fulde regelsæt, dvs. hvor alle relevante bestemmelser i ADR-konventionen finder anvendelse, gælder følgende uddannelseskrav:

  • Chaufføren skal have et gyldigt ADR-bevis i henhold til afsnit 8.2.1 i ADR-konventionen omfattende den godstype, der skal transporteres
  • Øvrige medarbejdere med farligt gods opgaver, f.eks. pakkere og læssere, skal være uddannet i henhold til kapitel 1.3 i ADR, dvs. en funktionsspecifik uddannelse

Ved erhvervsmæssig transport af farligt gods efter en undtagelsesbestemmelse i farligt gods reglerne vil der i langt de fleste tilfælde fortsat gælde uddannelseskrav for chaufføren og øvrige medarbejdere.

Find flere oplysninger om uddannelse af chauffører og øvrige medarbejdere her: Farligt gods uddannelse 

Klassificering

Farligt gods skal altid være transportklassificeret, inden det transporteres. Transportklassificering betyder, at hver type gods er henført til et bestemt UN-nummer, en godsbetegnelse og hvor relevant også en emballagegruppe. Emballagegruppen tjener som en farekategori og angives ved romertal I-III, hvor emballagegruppe I er den farligste. Der findes flere tusinde mulige UN-numre. F.eks. er farligt gods klassificeringen for benzin:

  • UN 1203 Benzin, 3, II, 

hvor "3" henviser til klasse 3, dvs. brandfarlige væsker, og "II" henviser til emballagegruppe II.

For hvert enkelt UN-nummer gælder der en række specifikke krav, som virksomheden skal overholde ved transport af godset på vejene.

Det er typisk producenten, der klassificerer farligt gods. For et bestemt produkt findes transportklassificeringen i punkt 14 i sikkerhedsdatabladet (leverandørbrugsanvisningen).

Kriterierne for klassificering af farligt gods findes i del 2 i ADR-konventionen. Ved et ukendt stof eller blanding, som mistænkes for at være farligt gods, er afsender forpligtet til inden transport at klassificere stoffet eller blandingen i henhold til kriterierne i del 2 i ADR-konventionen.

Beredskabsstyrelsen skal henvise til en sikkerhedsrådgiver for transport af farligt gods for nærmere rådgivning om klassificering af farligt gods. Vurderer sikkerhedsrådgiveren, at der er behov for Beredskabsstyrelsens fortolkning af reglerne, vil sikkerhedsrådgiveren inddrage Beredskabsstyrelsen.

Find flere oplysninger om sikkerhedsrådgiverordningen her: Sikkerhedsrådgiver for transport af farligt gods

Øvrige vilkår for erhvervsmæssig transport af farligt gods


Beredskabsstyrelsen begrænser sig til at give en overordnet gennemgang af visse af de generelle vilkår, der gælder for erhvervsmæssig transport af farligt gods. For hvert enkelt UN-nummer gælder der en række specifikke krav, som Beredskabsstyrelsen ikke kan eller skal give udtømmende rådgivning om. Forpligtelsen til at opfylde de enkelte vilkår tilfalder én eller flere af transportens parter (f.eks. afsender, transportør, pakker, læsser/aflæsser).

For en virksomhed, f.eks. afsender eller transportør, der er omfattet af kravet om udpegning af en sikkerhedsrådgiver, vil det være sikkerhedsrådgiveren frem for Beredskabsstyrelsen, der skal stå for den nærmere rådgivning af virksomheden om de generelle og specifikke vilkår, der gælder for virksomhedens transporter.

Ved erhvervsmæssig transport af farligt gods vil der i langt de fleste tilfælde gælde krav om funktionsspecifik uddannelse, der sikrer, at alle involverede medarbejdere er udførligt instrueret i både de generelle og de specifikke vilkår, der gælder for den pågældende transport.

Følgende gennemgang skal dermed kun give et overblik, idet vi henviser til den officielle udgave af ADR-konventionen og til en sikkerhedsrådgiver.

 

 

 

 

 

 

Undtagelser

Der findes i farligt gods reglerne en lang række undtagelsesmuligheder. Visse af disse undtagelser indebærer, at man som virksomhed ikke er forpligtet til at have tilknyttet en sikkerhedsrådgiver. I de fleste tilfælde gælder der dog fortsat uddannelseskrav for alle medarbejdere med farligt gods opgaver, der sikrer, at de er instrueret i de vilkår, der gælder for den pågældende transport.

Læs mere om de forskellige undtagelsesmuligheder via linket nederst på siden.

Sidst opdateret 19. maj, 2020 - Kl. 17.31

Nødvendige (vis detaljer)

  • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

  • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

  • Facebook
  • Twitter
  • Google