Nukleart Beredskab

Nukleart Beredskab igang med målinger

Myndighedernes arbejde ved en ulykke

Der er ikke kernekraftværker i Danmark eller i Grønland, men Danmark og Grønland er omgivet af lande med store nukleare anlæg, og en hændelse på et af disse kan direkte og omfattende påvirke Danmark og Grønland. En sådan hændelse på et nukleart anlæg kan føre til spredning af radioaktivt materiale over meget store afstande og områder. Nedfald af radioaktivt materiale kan medføre sundhedsrisici for befolkningen og dyr og kan påvirke miljø og produktionen af fødevarer. Selv om en hændelse ikke direkte fører til nedfald over dansk eller grønlandsk område, kan der opstå usikkerhed i offentligheden og være stort behov for information og rådgivning til borgere i såvel Danmark og Grønland som i udlandet.

 

Hvis der sker et udslip med radioaktive stoffer, eksempelvis fra et kernekraftværk i udlandet, arbejder en lang række myndigheder sammen for at beskytte befolkningen og begrænse følgerne af udslippet herhjemme. Det samme gælder, hvis et udslip af radioaktive stoffer i udlandet kan få konsekvenser for danskere i det uheldsramte land.

 

Rigspolitiet er internationalt kontaktpunkt for det danske nukleare beredskab, mens Beredskabsstyrelsen leder det operative beredskab. Begge myndigheder er bemandet døgnet rundt.

 

Hvis Rigspolitiet modtager en melding om en ulykke på et nukleart anlæg i udlandet, alarmeres Beredskabsstyrelsen, som træffer beslutning om, hvorvidt og i hvilket omfang det nukleare beredskab skal aktiveres.

 

I medfør af sektoransvarsprincippet har en række myndigheder opgaver i forbindelse med en nuklear hændelse eller ulykke: De opgaver, som en myndighed har ansvar for at løse til daglig, skal de også løse under en krise. I tilfælde af et udslip af radioaktive stoffer vil myndighederne derfor varetage de opgaver, der ligger i naturlig forlængelse af deres myndighedsområde til daglig.

 

Nedenstående liste anskueliggør opgaverne og arbejdsdelingen mellem nogle myndigheder i tilfælde af et udslip af radioaktive stoffer. I det konkrete tilfælde kan færre eller flere myndigheder være involveret med andre arbejdsopgaver end de, der fremgår nedenfor. Der er altså ikke tale om en udtømmende oversigt. Eksempelvis kan der også opstå konkrete beredskabsopgaver angående landbrug, vandforsyning og miljø.

 

I tilfælde af en ulykke vil informationer fra myndighederne om situationen og adfærdsregulerende informationer blive udsendt via beredskabsmeddelelser til pressen.

 

De danske myndigheder rådgiver desuden myndighederne i Grønland og på Færøerne.

 

Myndighed

Ansvarsområde

Eksempler på arbejdsopgaver

Beredskabsstyrelsen

Nukleare anlæg

Kommunikation om situationen på et havareret kernekraftværk til befolkningen og pressen

Måling af strålingsniveauer i Danmark og Grønland

Prognoser for spredning af radioaktive stoffer

Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse

Stråling og strålingsfare

Kommunikation om strålingsfare til befolkningen og pressen

Rådgivning til myndigheder, virksomheder og befolkningen om beskyttelsesforanstaltninger mod stråling

Fødevarestyrelsen

Fødevaresikkerhed

Kommunikation om fødevaresikkerhed til befolkningen og pressen

Indførelse af importrestriktioner på fødevarer, som er forurenet med radioaktive partikler

Politiet

Tryghed, sikkerhed, fred og orden

Koordinerende ledelse for det nukleare beredskab

Udenrigsministeriet

Tryghed og sikkerhed for danskere i udlandet

Kommunikation om og gennemførelse af evakueringer af danskere i udlandet

De nordiske myndigheder udgiver en nordisk beredskabsmanual om samarbejdet mellem myndighederne i tilfælde af atomulykker og andre radiologiske hændelser. Manualen kaldes The Nordic Manual eller blot NORMAN og beskriver praktiske aftaler om kommunikation og informationsudveksling i tilfælde af nukleare ulykker eller andre radiologiske hændelser.

 

Spredningsprognoser

Hvis der sker et udslip af radioaktive stoffer i luften, er mængden og egenskaberne af de radioaktive stoffer samt vindforhold og nedbør afgørende for, hvor stofferne bevæger sig hen, og for udslippets effekt på mennesker og miljø. Nukleart Beredskab har en række specialiserede IT-baserede systemer til rådighed til detaljerede prognoseberegninger og beslutningsstøtte.

 

Beredskabsstyrelsen anvender computerprogrammet ARGOS til at beregne spredningen af radioaktive stoffer i atmosfæren. ARGOS kan beregne prognoser for spredning af en radioaktiv forurening i både lokal og global skala, analysere og visualisere måledata samt beregne strålingsdoser efter en given forurening. Det giver myndighederne mulighed for at rådgive borgere og erhverv om modforanstaltninger efter et eventuelt udslip. 

 

I det daglige udregner ARGOS flere gange i døgnet automatiske prognoser for potentielle udslip fra de kernekraftværker, der ligger tættest på Danmark.

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) leverer vejrdata til systemet.

Brokdorf isokurve spredningsprognose

ARGOS spredningsprognose fra Brokdorf

Brokdorf isokurve spredningsprognose

ARGOS spredningsprognose (tid til ankomst) fra Brokdorf

 

Måleberedskab

Hvis der sker et udslip med radioaktive stoffer, kan det være farligt for mennesker og miljø. Det afhænger af, hvilken strålingsdosis man udsættes for, hvor længe man udsættes for den og hvilke dele af kroppen, strålingen påvirker. Jo højere dosis er, desto større sundhedsskadelig effekt har den.

 

Menneskets sanser kan ikke registrere stråling fra radioaktive materialer. Men radioaktivitet er normalt let at måle. Nukleart Beredskab råder over en række kapaciteter til brug for det operative nukleare beredskab. Strålingsovervågning i Danmark og Grønland varetages og der foretages løbende måling af strålingsniveauet med henblik på at konstatere forhøjet stråling fra radioaktive stoffer i luften, der kan stamme fra uheld eller ulykker på eksempelvis kernekraftværker. Nukleart Beredskab kan også foretage målinger af eventuelt nedfald ved udsendelse af målehold, ligesom radioaktiv forurening efter nedfald kan kortlægges meget nøjagtigt af specialmålehold. 

 

For at kunne finde og kortlægge en eventuel radioaktiv forurening opretholdes til dagligt et måleberedskab bestående af følgende elementer:

 

Målebil

Målebil

Målebil

Målestationer i Grønland

 

Hvis man befinder sig i udlandet?

Hvis man befinder sig i udlandet, og der sker en ulykke på et kernekraftværk i nærheden af området, man befinder sig i, skal man orientere sig i medierne samt følge myndighedernes anvisninger og Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

 

Det samme gælder, hvis man påtænker at rejse til et land, hvor der er sket et udslip af radioaktive stoffer.

 

Afhængigt af udslippets størrelse og karakter kan myndighederne vælge at indføre evakueringszoner omkring det sted, hvor udslippet er sket.

 

 

Sidst opdateret 20. maj, 2020 - Kl. 15.34

Nødvendige (vis detaljer)

  • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

  • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

  • Facebook
  • Twitter
  • Google