På denne side finder du svar på de fleste spørgsmål om privatpersoners vejtransport af farligt gods.

For andre transportformer skal vi henvise til øvrige myndigheder. Du kan finde en oversigt over regler og myndigheder på farligt gods området under relateret indhold nederst på siden.

Undtagelsesbestemmelse for privatpersoners vejtransport af farligt gods
Som privatperson skal du ikke opfylde de farligt gods krav, der gælder for erhvervsmæssig transport. Det er dog en forudsætning, at godset er emballeret til detailsalg og er til eget forbrug.

Undtagelsesbestemmelsen for privatpersoner fremgår af § 9 i bekendtgørelse nr. 828 af 10. juni 2017 om vejtransport af farligt gods. Find link til farligt gods bekendtgørelsen her: Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Lever man ikke op til alle forudsætningerne for brug af undtagelsen for privatpersoners transport af farligt gods, er man omfattet af reglerne for erhvervsmæssig transport, også selvom man udfører transporten som privatperson. Find vejledning om erhvervsmæssig transport af farligt gods her: Erhvervsmæssig transport af farligt gods

Forudsætninger for brug af undtagelsen for privatpersoners transport af farligt gods

Der skal være tale om private personers transport i Danmark med et køretøj registreret i Danmark.
Godset skal være emballeret til detailsalg. Det udelukker bl.a. transport i IBC's (f.eks. palletanke), storemballager og tanke. Produktet skal som hovedregel være emballeret i den originale emballage, man som forbruger kan købe i butikkerne.
Godset skal være til eget forbrug, dvs. beregnet til ens personlige eller hjemlige brug herunder til fritids- eller sportsaktiviteter. Det vil være en konkret vurdering, om det er tilfældet.Vilkår for privatpersoners transport af farligt gods
Hvis du opfylder ovennævnte grundlæggende forudsætninger, kan du gå videre til denne liste over vilkår, som du skal sørge for at opfylde:

Du skal udvise forsigtighed og agtpågivenhed, så skade på liv, helbred, miljø eller materielle værdier forebygges.
Der må ikke kunne ske udslip af indholdet under normale transportforhold.
Følg leverandørens anvisninger for håndtering af godset.
Emballager skal være egnede (evt. UN-godkendte).
Sørg for, at godset under transporten er surret ordentligt fast eller placeret, så det ikke kan vælte eller forskubbe sig.
Kommer du ud for en ulykke, hvor der sker udslip eller spild i forbindelse med transport eller håndtering af det farlige gods, skal du omgående ringe til alarmcentralen på 1-1-2, med mindre der er tale om mindre spild eller udslip, der umiddelbart kan fjernes eller uskadeliggøres af de tilstedeværende personer.
Du må i reservedunke (genopfyldelige beholdere) højst transportere 240 liter brandfarlige væsker fordelt med højst 60 liter pr. dunk.


For øvrige typer farligt gods er der ikke fastsat en mængdegrænse for, hvor meget man må transportere, men man skal kunne godtgøre, at det transporterede gods er til eget forbrug. Vær i den forbindelse opmærksom på, at der for visse typer farligt gods, f.eks. gasflasker, er regler for, hvor meget man må opbevare på sin bopæl mv. I vurderingen af, om der er tale om transport af gods til eget forbrug kan indgå, om man lovligt kan opbevare den transporterede mængde.

For nærmere oplysninger om regler for opbevaring af de forskellige godstyper henviser vi til den relevante myndighed på området (f.eks. det kommunale redningsberedskab for gasflasker, det kommunale redningsberedskab/Sikkerhedsstyrelsen for fyrværkeri og politiet for ammunition).

 

 

Sidst opdateret 14. oktober, 2020 - Kl. 10.22

Nødvendige (vis detaljer)

  • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

  • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

  • Facebook
  • Twitter
  • Google