Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Transport af farligt gods 
 

Undtagelser 

Erhvervsmæssig transport af farligt gods og fyrværkeri kan blive undtaget fra dele af de generelle regler under bestemte forudsætninger. F.eks. er der undtagelser ved transport af farligt gods til og fra et arbejdssted, eller hvis den samlede mængde af henholdsvis farligt gods eller fyrværkeri er mindre end den såkaldte frimængde.

Vejledning i undtagelser
Beredskabsstyrelsen har udarbejdet fire vejledninger til undtagelsesbestemmelserne. Læs de forskellige vejledninger ved at klikke på følgende links: Frimængdetransport af farligt gods
Man kan blive undtaget fra en række af de sædvanlige bestemmelser for transport af farligt gods, hvis den samlede mængde farligt gods i emballager, herunder IBC’s, pr. transporterende enhed ikke overstiger en bestemt mængdegrænse.

Mængdegrænsen er fastsat i ADR-konventionens underafsnit 1.1.3.6 og kaldes populært for ”frimængden”.

Vær opmærksom på, at der kun kan gøres brug af disse lempelige vilkår ved transport af stykgods. Mængdegrænsen afhænger af godsets farlighed. Se eksempler i skemaet nedenfor.


Klassificering (eksempler)

Transport-kategori

Mængdegrænse i henhold til underafsnit 1.1.3.6 i ADR

UN 2426 Ammoniumnitrat, flydende, 5.1

0

0 liter

UN 1267 Råolie, 3, I

1

20 liter

UN 1203 Benzin, 3, II

2

333 liter

UN 1202 Dieselolie, 3, III

3

1000 liter

UN 1944 Sikkerhedstændstikker, 4.1, III

4

Ubegrænset


Stoffer og genstande som hører til transportkategori 0 kan således ikke transporteres efter de lempelige vilkår. Transportkategorien for et givet UN-nummer fremgår af kolonne 15 i tabel A i kapitel 3.2 i ADR.

Transport af blandet last

Ved transport af en blandet last af stoffer og genstande, som hører til flere transportkategorier (1-4), gælder, at mængdegrænsen er overskredet, hvis resultatet af nedenstående beregning overstiger 1000:

[Mængden af gods i transportkategori 1] x 50

+

[Mængden af gods i transportkategori 2] x 3

+

[Mængden af gods i transportkategori 3] x 1

+

[Mængden af gods i transportkategori 4] x 0


Det menes der med udtrykket ”mængde”
Betydningen af udtrykket ”mængde” afhænger af, hvilken godstype der skal transporteres:


  • For genstande i klasse 1; nettovægt i kg af det eksplosive stof
  • For øvrige genstande; bruttovægt i kg
  • For farligt gods i maskiner og udstyr; den samlede mængde farligt gods indeholdt heri i kg eller liter
  • For faste stoffer, fordråbede gasser, kølede fordråbede gasser og opløste gasser; nettovægt i kg.
  • For væsker; det faktiske indhold i liter 
  • For komprimerede gasser; flaskers vandkapacitet i liter

Eksempel:
Der transporteres 100 liter benzin og 500 liter dieselolie. Resultatet af udregningen er (100 x 3) + (500 x 1) = 800. Mængdegrænsen er ikke overskredet, og transporten kan gennemføres på lempelige vilkår.

Husk, at farligt gods på den transporterende enhed, der er emballeret i begrænsede mængder i henhold til kapitel 3.4 i ADR, ikke skal medregnes.

Oversigt over lempelige vilkår
Beredskabsstyrelsen har udarbejdet oversigt over de krav, der fortsat skal være opfyldt, når mængdegrænsen i ADR ikke er overskredet. Oversigten er ikke udtømmende. Der kan f.eks. gælde særlige bestemmelser for transport af farligt gods med en given klassificering.

Oversigten skal skabe et overblik, men kan ikke erstatte brugen af den officielle udgave af ADR.


Krav

Henvisning til ADR

Godset skal være klassificeret. Dvs. henført til UN-nummer, godsbetegnelse og emballagegruppe.

2.1.2, 2.2 og 3.3.1

Godset skal være korrekt emballeret. Dette omfatter brug af UN-godkendt emballage.

4.1.4.1

Emballager, herunder IBC’s, skal være mærkede med UN-nummer og faresedler. For visse stoffer tillige med godsbetegnelsen.

5.2.1 og 5.2.2

Der skal medbringes et transportdokument med særlige oplysninger.

8.1.2.1 (a) og 5.4.1

Bemærk 5.4.1.1.1 (f), Anm. 1 og 2

Føreren af køretøjet og andet berørt personale, fx dem der emballerer godset, skal være uddannet i de krav, der stilles til transport af farligt gods, herunder de sikkerhedsmæssige aspekter. Der skal foreligge dokumentation for gennemført uddannelse.

Læs mere ved at klikke på linket ”Uddannelse af andre personer med farligt gods opgaver".

8.2.3 og 1.3

Der skal medbringes en håndildslukker med en kapacitet svarende til mindst 2 kg pulver.

8.1.4

Godset skal være forsvarligt stuvet og surret.

7.5.7

Emballager, herunder IBC’s, må ikke åbnes under transporten.

7.5.7 og 8.3.3

Forbud mod rygning under håndtering af godset i nærheden af og indeni køretøjet/containeren.

7.5.9 og 8.3.5

Bestemmelser om forbud mod sammenlæsning skal iagttages.

7.5.2Virksomheden er i denne situation ikke omfattet af et krav om at have udpeget en sikkerhedsrådgiver.


Til toppen

Frimængdetransport af fyrværkeri
Transport af fyrværkeri kan undtages fra en række bestemmelser, hvis mængden af fyrværkeri per transporterende enhed ikke overstiger en bestemt mængdegrænse. Mængdegrænsen er fastsat i ADR-konventionens underafsnit 1.1.3.6 og kaldes populært for ”frimængden”.

Mængdegrænsen afhænger af fyrværkeriets farlighed, se nedenfor.

 

Transportklassifikation   

Mængdegrænse i henhold til 1.1.3.6

UN 0333 (1.1G)

20 kg NEM

UN 0334 (1.2G)

20 kg NEM

UN 0335 (1.3G)

20 kg NEM

UN 0336 (1.4G)

333 kg NEM

UN 0337 (1.4S)

Ubegrænset"NEM" er nettovægten af det eksplosive stof. NEM-vægten skal stå på fyrværkeriet.

Transport af blandet last

Ved transport af en blanding af flere typer gælder, at mængdegrænsen er overskredet, hvis resultatet af nedenstående beregning overstiger 1.000.

[Antal kg NEM fyrværkeri hørende til 1.1G, 1.2G eller 1.3G] x 50
+
[Antal kg NEM fyrværkeri hørende til 1.4G] x 3
+
[Antal kg NEM fyrværkeri hørende til 1.4S] x 0


Eksempel:
Der transporteres 10 kg NEM af fyrværkeri mærket 1.3G og 60 kg NEM af fyrværkeri mærket 1.4G. Resultatet af udregningen er [10 x 50 ] + [60 x 3] = 680. Mængdegrænsen er ikke overskredet, og transporten kan gennemføres på lempelige vilkår.

Oversigt over lempelige vilkår
Beredskabsstyrelsen har udarbejdet en oversigt over de krav, der fortsat skal være opfyldt, når mængdegrænsen i ADR ikke er overskredet. Oversigten er ikke udtømmende. Der kan f.eks. gælde særlige bestemmelser for transport af fyrværkeri med en given klassificering.

Oversigten skal skabe et overblik og kan ikke erstatte brugen af den officielle udgave af ADR.


Krav

Henvisning til ADR

Godset skal klassificeres. Klassifikationen skal være godkendt af Sikkerhedsstyrelsen eller en tilsvarende europæisk myndighed.

2.1.2, 2.2.1.1.7, 3.3.1, særlig bestemmelse 645

Godset skal være korrekt emballeret. Dette omfatter brug af UN-godkendt emballage.

4.1.4.1, emballeringsforskrift P135

Kolli skal være mærket med UN-nummer, godsbetegnelse og fareseddel.

5.2.1 og 5.2.2

Der skal medbringes et transportdokument med særlige oplysninger.

8.1.2.1 (a) og 5.4.1

Bemærk 5.4.1.1.1 (f), Anm. 1 og 5.4.1.2.1 (a) og (g)

Føreren af køretøjet og andet berørt personale, fx dem der emballerer godset, skal være uddannet i de krav, der stilles til transport af farligt gods, herunder de sikkerhedsmæssige aspekter. Der skal foreligge dokumentation for gennemført uddannelse.

Læs mere ved at klikke på linket ”Uddannelse af andre personer med farligt gods opgaver”.

8.2.3 og 1.3

Der skal medbringes en håndildslukker med en kapacitet svarende til mindst 2 kg pulver.

8.1.4.2

Godset skal være forsvarligt stuvet og surret.

7.5.7

Emballager, herunder IBC’s, må ikke åbnes under transporten.

7.5.7 og 8.3.3

Før læsning skal læssefladen på køretøjet/containeren grundigt rengøres.

7.5.11, CV2(1)

Forbud mod rygning og brug af åben ild under håndtering af godset i nærheden af og indeni køretøjet/containeren.

7.5.9 og 7.5.11, CV2(2) og 8.3.5

Bestemmelser om forbud mod sammenlæsning skal iagttages.

7.5.2


Virksomheden er i denne situation ikke omfattet af et krav om at have udpeget en sikkerhedsrådgiver.

Til toppen

Transport af farligt gods emballeret i begrænsede mængder (LQ)
Man kan blive undtaget fra de fleste bestemmelser for transport af farligt gods, hvis det farlige gods er emballeret i begrænsede mængder. Det kaldes også LQ-transport efter det engelske "limited quantities". Der er altså tale om farligt gods i små mængder, typisk i detailsalgsemballager. Disse små emballager eller genstande skal pakkes i en ydre emballage. 

Vilkårene for LQ-transport fremgår af kapitel 3.4 i ADR-konventionen.

Mængdegrænse pr. indvendige emballage eller genstand
Mængdegrænsen afhænger af godsets farlighed. Den fremgår af kolonne 7a i tabel A i kapitel 3.2 i ADR. Nogle typer farligt gods har en grænse på 0 og må dermed ikke transporteres efter disse lempelige bestemmelser. Andre typer farligt gods har grænser på fra 100 g hhv. 100 ml og op til 5 kg hhv. 5 liter. 

Se eksempler i skemaet nedenfor:

Transportklassifikation   

Mængdegrænse pr. indvendig emballage eller genstand

UN 1950 Aerosoler
(med giftige egenskaber)

120 ml 

UN 1950 Aerosoler
(uden giftige egenskaber)

1 liter 

UN 1203 Benzin

1 liter 

UN 1266 Parfumeprodukter

5 liter

UN 1823 Natriumhydroxid, fast

1 kgFå oplysninger om godsets transportklassifikation fra leverandøren eller i punkt 14 i leverandørbrugsanvisningen (sikkerhedsdatabladet) for produktet.

Ydre emballage
De indvendige emballager eller genstande skal pakkes i en ydre emballage.


  • Hvis der er tale om eksempelvis en papkasse, må kolliets bruttovægt ikke overstige 30 kg.
  • Hvis den ydre emballage er en bakke med krympe- eller strækfolie må kolliets bruttovægt ikke overstige 20 kg.

Den ydre emballage behøver ikke at være UN-godkendt (se dog afsnittet nedenfor om LQ-transport af patroner), men den skal grundlæggende være af god kvalitet og stærk nok til at modstå de påvirkninger, der normalt kan forventes under håndtering og transport. Der findes desuden konstruktionskrav i afsnit 6.1.4 i ADR, som den ydre emballage skal opfylde (ikke ved bakker med krympe- eller strækfolie). Hvis der er tale om skrøbelige indvendige emballager, f.eks. af glas, gælder der yderligere krav, bl.a. om brug af stødabsorberende materiale.

Kolli skal mærkes med følgende mærkning:

LQ-mærke i henhold til ADR 2015

Læs mere om kravene til emballering og mærkning af LQ-gods i kapitel 3.4 i ADR.

Uddannelse
Personer, hvis opgaver vedrører transport af farligt gods, skal i et omfang, der svarer til deres ansvarsområder og opgaver, uddannes i de krav, der stilles til transport af sådant gods. Det fremgår af kapitel 1.3 i ADR-konventionen. Det kan fx være en person, der pakker LQ-gods, eller en chauffør, der transporterer LQ-gods.

Læs mere om uddannelseskravet ved at klikke på linket "Andre med farligt gods opgaver" i højre kolonne på denne side.

Øvrige vilkår
Afsendere af LQ-gods skal forud for transport informere transportøren om bruttovægten af godset.

I visse tilfælde skal den transporterende enhed være mærket.

Læs mere om øvrige vilkår for LQ-transport i kapitel 3.4 i ADR.

LQ-transport af patroner
Som udgangspunkt har eksplosive stoffer og genstande mængdegrænsen 0 og må dermed ikke transporteres som LQ-gods. Patroner mv. (UN 0012, 0014 og 0055) tillades dog som noget relativt nyt transporteret som LQ-gods, dog på særlige betingelser. Bestemmelserne i afsnit 4.1.5 i ADR skal være opfyldt, hvilket bl.a. indebærer, at den ydre emballage skal være UN-godkendt.

Læs mere om LQ-transport af patroner mv. i særlig bestemmelse 364 i kapitel 3.3 samt i kapitel 3.4 i ADR.

Til toppen

Transport til og fra et arbejdssted
Virksomheder kan under visse forudsætninger medbringe farligt gods til et arbejdssted eller transportere farligt gods retur fra et arbejdssted, uden at bestemmelserne i ADR finder anvendelse. For eksempel må transporten ikke være hovedaktiviteten med kørslen, og der er særlige regler for, hvor meget farligt gods der må medbringes per emballage.

I ADR konventionen handler afsnit 1.1.3. om undtagelser vedrørende transportens karakter. De ovenfor nævnte regler er fastlagt i undtagelsesbestemmelsen for virksomheder i punkt 1.1.3.1 (c) i ADR.

Punkt 1.1.3.1 (c): Undtagelsesbestemmelsen for virksomheder
Undtagelsesbestemmelsen er tænkt som en lempelse for eksempelvis håndværkere, der i deres arbejde medbringer farligt gods til brug på arbejdsstedet. Det må formodes, at de pågældende har en vis erfaring med og kendskab til det farlige gods og derfor kan transportere dette på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

Der må højst medbringes 450 liter farligt gods pr. emballage og i øvrigt inden for de i underafsnit 1.1.3.6 angivne mængdegrænser. Der skal endvidere træffes foranstaltninger til forebyggelse af udslip af indholdet under normale transportforhold.

Bemærk, at undtagelsesbestemmelsen ikke kan bruges ved virksomheders interne og eksterne distribution af farligt gods eller transport af farligt gods til lager. Og den kan i ingen tilfælde bruges ved transport af farligt gods i klasse 7 (radioaktive stoffer).

Læsevejledning
I det følgende nævnes de væsentligste forudsætninger for anvendelsen af undtagelsesbestemmelsen og gives eksempler på, hvornår undtagelsesbestemmelsen gælder.

Vær opmærksom på, at nedenstående er udtryk for Beredskabsstyrelsens fortolkninger og derfor kun gælder ved vejtransport i Danmark. Desuden skal det understreges, at vejledningen ikke nødvendigvis er en udtømmende gennemgang af alle forhold om anvendelse ADR’s undtagelsesbestemmelse for virksomheder.

Forudsætninger for at undtagelsesbestemmelsen gælder
Transporten af det farlige gods skal være en underordnet aktivitet. Det betyder, at hovedformålet med transporten ikke må være transport af farligt gods. Hovedformålet med transporten skal som udgangspunkt være transport af personer (arbejdskraft) til et arbejdssted.

Det forudsættes således, at det farlige gods medbringes til det arbejde, som den eller de personer, der befinder sig i køretøjet, skal være med til at udføre. Tilsvarende kan farligt gods medtages retur fra et arbejdssted, når de pågældende personer har deltaget i det arbejde, det farlige gods har været anvendt til.

Undtagelsen kan til gengæld ikke anvendes til virksomheders interne og eksterne distribution af farligt gods eller transport af farligt gods til lager.

Maksimal mængde farligt gods pr. emballage
Der må højest medbringes 450 liter per emballage. Det faktiske indhold i emballagen afgør, om undtagelsesbestemmelsen kan finde anvendelse.

Eksempelvis vil en emballage med kapacitet på 1.000 liter kunne anvendes til transport af 450 dieselolie. Opmærksomheden henledes dog på, at emballagens størrelse ifølge Færdselsstyrelsen og Rigspolitiet kan have uheldig indflydelse på især mindre køretøjers stabilitet som følge af væskens bevægelse i emballagen under transporten.

Mængdegrænser angivet i underafsnit 1.1.3.6
Den samlede mængde farligt gods per transporterende enhed må ikke overstige mængdegrænserne angivet i underafsnit 1.1.3.6 i ADR. Det betyder, at det farlige gods skal være klassificeret i henhold til ADR, så det til enhver tid kan afgøres, om mængden er inden for grænserne i underafsnit 1.1.3.6. Denne mængdegrænse kaldes populært for frimængden.

Det forudsættes således, at personerne i køretøjet er bekendt med, hvilket farligt gods der transporteres. For en oversigt over mængdegrænserne henvises til underafsnit 1.1.3.6 i ADR, som kan findes i Del 1 i ADR (side 9 til 11).

Eksempelvis vil mængdegrænsen for dieselolie (UN 1202) være 1000 liter (transportkategori 3), som dog skal fordeles på mindst 3 emballager, idet den enkelte emballage ikke må indeholde mere end 450 liter som anført ovenfor.

Medbringes flere forskellige typer farligt gods skal den samlede mængde beregnes som anført i underafsnit 1.1.3.6. Klik på følgende link for at læse mere om denne beregning: Frimængdetransport af farligt gods

Foranstaltninger til forebyggelse af udslip under normale transportforhold
Alle, som er involveret i transport af farligt gods skal udvise forsigtighed og agtpågivenhed, og det farlige gods skal være forsvarligt stuvet og fastgjort ved transport på vejene.

Kravet om forsvarlig fastgørelse og stuvning gælder tilsvarende for medbragt gods, der ikke er farligt gods, når dette under transporten kan udgøre en risiko for beskadigelse af emballagerne med farligt gods. Her skal det nævnes, at katastrofeopbremsninger og undvigemanøvrer ifølge Færdselsstyrelsen og Rigspolitiet betragtes som normale transportforhold.

Foranstaltninger til forebyggelse af udslip af indholdet under normale transportforhold indebærer endvidere anvendelse af emballager, der er i ubeskadiget stand og egnede til formålet. Det gælder f.eks. UN-godkendte emballager.

Yderligere foranstaltninger kan være nødvendige afhængigt af, hvilken type farligt gods der transporteres. Relevante foranstaltninger til forebyggelse af udslip under normale transportforhold vil efter Beredskabsstyrelsens opfattelse være at følge § 3 i bekendtgørelsen om vejtransport af farligt gods.

Find bekendtgørelsen via følgende link: Nationale regler


Eksempler:

Her kan undtagelsesbestemmelsen anvendes

-          En gravemaskineoperatør på en byggeplads medbringer dieselolie til drift af den gravemaskine, han selv skal betjene.

-          En lægevagt medbringer komprimeret oxygen til brug for patienter.

-          En tagdækker medbringer F-gas til brug ved lægning af tagpap.

-          En erhvervsdykker medbringer sprængstof på vej ud til en opgave, hvor han skal foretage sprængning.

-          En servicemontør medbringer kølemiddel i forbindelse med servicering af køleanlæg.

-          En servicemontør medbringer dunke med fyringsolie til et nødopkald vedrørende genopstart af et oliefyr.

-          En sælger medbringer farligt gods i forbindelse med demonstration af produkter hos en kunde (undtagelsen gælder ikke farligt gods, der samtidig medbringes med henblik på salg).Eksempler:

Her kan undtagelsesbestemmelsen ikke anvendes

-          En håndværker kører ud med dieselolie til kollegerne på en arbejdsplads, hvor han ikke selv skal deltage i det arbejde, det farlige gods skal anvendes til. Hovedformålet betragtes dermed som værende transport af farligt gods, hvorfor undtagelsesbestemmelsen ikke kan finde anvendelse.

-          En lagermand kører om morgenen ud fra virksomheden med medarbejdere og farligt gods til 3 forskellige arbejdssteder (i samme køretøj). Selv om der kan argumenteres for, at hovedformålet er transport af arbejdskraft, kan undtagelsesbestemmelsen ikke finde anvendelse, idet transporten betragtes som intern distribution.

-          En tagdækker løber tør for F-gas under arbejdet og ringer hjem til virksomheden, hvorefter lærlingen kører ud med mere F-gas til tagdækkeren. Hovedformålet med denne transport er transport af farligt gods, hvorfor undtagelsesbestemmelsen ikke kan finde anvendelse.


Til toppen
Sidst opdateret 04-05-2020 - kl. 14:08