Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Transport af farligt gods 
 

ADR-konventionen 

”Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej” kaldes i daglig tale blot for ADR. ADR-konventionen er det primære internationale regelsæt for vejtransport af farligt gods.

På denne del af hjemmesiden kan man læse en introduktion til ADR-konventionens opbygning, og hvordan regelsættet skal anvendes, samt en forklaring af, hvordan reglerne i ADR løbende udvikles og Beredskabsstyrelsens rolle i dette udviklingsarbejde.

ADR på dansk
Den danske udgave af ADR offentliggøres af Færdselsstyrelsen. Hvert andet år kommer der en ny udgave af ADR-konventionen.

ADR 2021 træder i kraft den 1. januar 2021, dog med en overgangsperiode på ½ år. ADR 2019 tillades dermed anvendt til og med den 30. juni 2021.

Find links til ADR-konventionen og eventuelle rettelsesblade i højre kolonne her på siden.

I det følgende gives en generel introduktion til ADR:  

Definitioner og anvendelsesområde
ADR-konventionens del 1 indeholder generelle bestemmelser og definitioner af de termer, som benyttes i øvrige dele af ADR. Desuden defineres ADR’s anvendelsesområde, undtagelsesmuligheder og andre reglers anvendelighed.

Del 1 indeholder også bestemmelser om uddannelse, fravigelser, overgangsordninger, de forskellige parters sikkerhedsforpligtelser, sikkerhedsrådgivere, uheldsrapportering, sikring og restriktioner for transport af farligt gods gennem vejtunneler.

Tabel A: Liste over farligt gods
Et centralt element i ADR er tabel A i kapitel 3.2 i Del 3. Her findes en liste over farligt gods i nummerorden efter UN-nummer. Når først UN-nummeret for et farligt stof eller en farlig genstand er bestemt, giver tabellen krydshenvisninger til de særlige bestemmelser for transport af det pågældende stof eller den pågældende genstand.

Tabellen giver også krydshenvisninger til de kapitler eller afsnit, hvori disse særlige bestemmelser er beskrevet. Vær dog opmærksom på, at foruden de særlige bestemmelser finder de generelle bestemmelser og bestemmelserne for de specifikke klasser anvendelse, hvor det er relevant.

Tabel B: Alfabetisk fortegnelse over UN-nummer
Der er udarbejdet en alfabetisk fortegnelse, der angiver UN-nummeret for de enkelte typer farligt gods. Denne fortegnelse er medtaget som tabel B i kapitel 3.2. Fortegnelsen skal gøre det lettere at benytte tabel A, når UN-nummeret er ukendt.

Tabel B er ikke en officiel del af ADR og er dermed kun vejledende og medtaget for at gøre publikationen mere brugervenlig.

Gods ikke betegnet i tabel A eller B
Når gods, der er eller mistænkes for at være farligt, ikke findes under sin betegnelse i tabel A eller B, skal det klassificeres i overensstemmelse med del 2, som indeholder alle relevante procedurer og kriterier til bestemmelse af, om godset anses for farligt eller ej, og hvilket UN-nummer det skal tildeles.

Strukturen i ADR
ADR’s struktur svarer så vidt muligt til reglerne for søtransport (IMDG-koden) og jernbanetransport (RID). ADR er delt ind i ni dele grupperet i bilag A og bilag B. Bilagene er bygget op på følgende måde:

Bilag A: Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande

  • Del 1 Generelle bestemmelser
  • Del 2 Klassificering
  • Del 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder
  • Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke
  • Del 5 Bestemmelser for forsendelse
  • Del 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager, IBC’s, storemballager, tanke og bulkcontainere
  • Del 7 Bestemmelser om betingelser for transport, af- og pålæsning og håndtering


Bilag B: Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse

  • Del 8 Bestemmelser for køretøjers mandskab og udstyr, transportens gennemførelse samt dokumentation
  • Del 9 Bestemmelser for konstruktion og godkendelse af køretøjer


Udvikling af ADR

Beredskabsstyrelsen deltager i en række af de internationale møder, der afholdes i tekniske fora under FN, med henblik på udvikling og revision af konventionen. Dokumenter til disse møder findes på FN-sekretariatets hjemmeside. Klik på linket i højre kolonne for at se denne hjemmeside.

Her findes også link til en oversigt over status for de enkelte landes tiltrædelse af konventionen. 

Overgangsbestemmelser
Bestemmelserne i ADR 2017 måtte generelt anvendes til og med den 30. juni 2019.

For visse bestemmelser, især om trykbeholdere, tanke og køretøjer, kan der dog gælde længere overgangsbestemmelser.

Samtlige overgangsbestemmelser findes i kapitel 1.6 i den til enhver tid gældende udgave af ADR.

 

 

Sidst opdateret 01-05-2020 - kl. 08:06