Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Introduktionsuddannelse for frivillige i redningsberedskabet 
 

 

Fra robust borger til robust frivillig


Beredskabsstyrelsen anbefaler at nye frivillige gennemgår et introduktionsforløb på 8 timer. Formålet med introduktionsforløbet er, at den frivillige bliver introduceret til samfundets samlede beredskab, det nationale og lokale risikobillede, gøre den enkelte i stand til at kunne agere i tilfælde af mindre hverdagshændelser samt endelig, at den frivillige orienteres om organiseringen af det frivillige redningsberedskab.1. Samfundets beredskab
Introduktionsforløbet giver den frivillige en generel introduktion til samfundets samlede beredskab, sektoransvarsprincippet og samfundets generelle responskapaciteter.  Desuden bliver den frivillige introduceret til det generelle risikobillede i Danmark.


Indholdstemaer omkring generelle forhold:

• Deltageren skal have et overordnet kendskab til det generelle risikobillede i Danmark, nationale risikobillede, samfundets beredskab i forbindelse med ulykker og beredskabsfaglige hændelser.
• Deltageren har forståelse for hvordan den enkelte kan gøre en forskel gennem en hensigtsmæssig reaktioner i ulykkessituationer, herunder forebyggelse, konsekvensreduktion, medvirke til at standse ulykkens udbredelse, nabohjælp, en øget robusthed overfor hændelser gennem egen indsats i de første 48 timer efter en stor hændelse som f.eks. voldsomt vejr.
• Deltageren har forståelse for hvilke muligheder den enkelte har for at forebygge ulykker, herunder at kunne kortlægge og identificere de risici, som kan ramme deltageren og deltagerens familie/husstand o. lign., samt har kendskab til hvordan man udarbejder ”familiens beredskabsplan”.
• Deltageren har kendskab til samfundets ressourcer til afhjælpning af ulykker og beredskabsfaglige hændelser og kan foretage en korrekt alarmering.
• Gennemgang af de lokale forhold, der tager udgangspunkt i deltagernes egen hverdagssituation og herigennem eksemplificere risiko- og forebyggelsesforståelsen hos den enkelte.2. Den robuste borger

Introduktionsforløbet forberede den nye frivillige til at håndtere hændelser i og omkring eget hjem, samt der hvor den frivillige færdes i samfundet


Indholdstemaer omkring egne ressourcer:

• Deltageren har kendskab til egen ressourcer og kan standse ulykken, tilkalde hjælp og er orienteret om grundprincipperne i livreddende førstehjælp, således, at deltageren med råd fra f.eks. sundhedsfagligt personale kan påbegynde førstehjælp eller kan assisterer en uddannet førstehjælper med  førstehjælp.
• Deltageren kan forebygge og begrænse brandspredningen gennem lukning af døre m.m.,  påbegynde evakuering og foretage alarmering.
• Tema med udgangspunkt i lokale forhold f.eks. sikring af kældre mod oversvømmelse fra skybrud eller sikring mod stormflod o. lign.  Temaet skal have lokal relevans.3. Redningsberedskabets organisering

Introduktionsforløbet skal indeholde orientering om Redningsberedskabets overordnede organisering, beredskabslovens formål og det lokale beredskabs organisation. Herudover skal kontraktforhold, tjenesteforhold og juridisk ramme for den frivillige tjeneste gennemgås.


Indholdstemaer omkring redningsberedskabets organisering:

• Deltageren har kendskab til beredskabslovens formål, redningsberedskabets organisering, sig egen placering og opgaver.
• Deltageren er orienteret om ordlyden af kontrakt for frivillig tjeneste i redningsberedskabet.
• Deltageren har kendskab til tjenesteforhold for frivillige, herunder rettigheder og pligter, samt lokale bestemmelser.4. Uddannelse

Introduktionsforløbet indeholde en orientering om kommende uddannelsesmuligheder, hvordan frivilligarbejdet er organiseret i eget beredskab samt en oversigt over den tidsmæssige ramme for uddannelsesforløbet og ikke mindst hvilke kompetencer der opnås hvornår. Det kan også overvejes, som en del af introduktionsforløbet, at påbegynde arbejdet med den individuelle kompetenceprofil jf. de pædagogiske principper for uddannelse i redningsberedskabet.


Indholdstemaer omkring uddannelse som frivillig:
• Deltageren er orienteret om uddannelsessystemet i redningsberedskabet, herunder den enkeltes mulighed for specialisering.
• Deltageren har forståelse for frivilligarbejdets organisering i eget beredskab, herunder hvilke opgaver der løses af de frivillige.
• Deltageren er orienteret om Beredskabsforbundet og muligheden for som frivillig i redningsberedskabet at være organiseret her.Generelle bestemmelser

Der er ikke nogen central fastlagt uddannelsesplan for introduktionsforløbet, men alene en vejledende plan, da der er forskellige lokale traditioner for rekruttering og introduktion af nye frivillige.

Indholdstemaerne 1, 3 og 4 er dog obligatoriske og skal indeholdes i den lokale uddannelse, men der er frihed til at sammensætte forløbet efter de lokale forhold. Indholdstema 2 er valgfrit. Der kan frit suppleres med andre indholdstemaer og praktiske øvelser indenfor de fagområder man har i det lokale beredskab.

Der er muligt at søge refusion fra enhedstimesystemet for op til 8 timers introduktionsuddannelse pr. frivillig.

Sidst opdateret 03-10-2016 - kl. 11:26