Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
I kommunerne 


Uddannelsesplanlægning


Beredskabschefen har på kommunens vegne det overordnede ansvar for, at uddannelse af personel i redningsberedskabet sker i overensstemmelse med reglerne i personelbekendtgørelsen og de bestemmelser, der er udgivet af Beredskabsstyrelsen.

 

Uddannelsesansvar

Beredskabschefen kan udpege en kvalificeret medarbejder til at varetage opgaverne med at planlægge og koordinere gennemførelsen af uddannelserne, men beredskabschefen har stadig ansvaret for uddannelserne.

 

En sådan "uddannelsesansvarlig" har over for chefen ansvaret for, at uddannelserne gennemføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser. Kommunen kan alternativt vælge helt eller delvis at lade sine uddannelses- og øvelsesaktiviteter gennemføre eksternt ved at indgå aftale herom med entreprenører, som har de fornødne kompetencer.

 

Krav til den uddannelsesansvarlige

Den uddannelsesansvarlige skal drage omsorg for, at de til enhver tid gældende bestemmelser er kendte og efterleves af alt personel inden for sit ansvarsområde. Det er særligt vigtigt, at instruktørerne besidder de kompetencer, der kræves for gennemførelse af de konkrete uddannelser.

 

Den uddannelsesansvarlige skal være særlig opmærksom på, hvilke krav der stilles til vedligeholdelse af tidligere erhvervede uddannelser. Læs mere om dette ved at klikke på linket ”Kompetencegivende uddannelse” i menuen til venstre.

 

Den uddannelsesansvarlige bør løbende overvære uddannelses- og øvelsesaktiviteter samt deltage i evalueringen af disse aktiviteter. Dette kan være med til at sikre, at uddannelsesaktiviteterne fremadrettet kan tilpasses, så der opnås den bedst mulige effekt af uddannelsesaktiviteterne.

 

Den uddannelsesansvarlige uddannelse

Den uddannelsesansvarlige bør som minimum gennemføre den obligatoriske uddannelse for instruktører i redningsberedskabet. Herudover anbefaler Beredskabsstyrelsen, at den uddannelsesansvarlige gennemfører en supplerende uddannelse i pædagogik og uddannelsesplanlægning.

 

Læs mere om instruktørernes ansvar og opgaver ved at klikke på linket ”Instruktører” i menuen til venstre.

 

Uddannelses- og øvelsessamarbejde

Et kommunalt redningsberedskab kan med fordel etablere uddannelses- og øvelsessamarbejder med en eller flere andre kommuner. Samarbejdet kan også søges etableret med et statsligt beredskabscenter og med andre relevante samarbejdsparter i eller uden for redningsberedskabet.

 

En af fordelene ved sådanne uddannelses- og øvelsessamarbejde er bl.a., at man herigennem kan træne samarbejdet med de relevante samarbejdsparter, som man også vil skulle arbejde sammen med i de ”skarpe” indsatssituationer. Øvelsessamarbejde vil også øge erfaringsudvekslingen mellem kommunerne.

 

Herudover vil samarbejder om uddannelsesaktiviteter ofte kunne resultere i, at uddannelsesomkostningerne pr. deltager bliver mindre.