Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
I kommunerne 

De kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed

Uddannelse på manuelt niveau i redningsberedskabet gennemføres i kommunerne efter de uddannelsesplaner, som udarbejdes og udsendes af Beredskabsstyrelsen. Uddannelserne gennemføres ved hjælp af lokale instruktører, som har den uddannelse, der er fastsat af Beredskabsstyrelsen. Det er kommunernes ansvar at følge de gældende uddannelsesplaner. Det gælder også disse generelle bestemmelser.

 

Når alle redningsberedskaber følger de samme uddannelsesplaner for kompetencegivende uddannelser, sikres der den største grad af mobilitet, hvis en person med en uddannelse i redningsberedskabet ønsker at flytte til en anden kommune og anvende sine erhvervede kompetencer dér.

 

Kommunen afholder selv udgifterne forbundet med uddannelsernes gennemførelse. Redningsberedskabet kan vælge at lade andre kommuner eller private entreprenører gennemføre uddannelsesaktiviteterne på manuelt niveau. Hvilken betaling, der skal erlægges for sådanne ydelser, er et mellemværende mellem de to parter.

 

Uddannelsesstrukturen på manuelt niveau

Uddannelsesplanerne for uddannelserne på manuelt niveau er overordnet opdelt efter fagområder inden for hvilke, der er en række forskellige uddannelsesmoduler. De findes på Beredskabsstyrelsens hjemmeside, hvor styrelsen tillige tilstræber at illustrere sammenhængen mellem forskellige dele af uddannelsessystemet.

 

Blandt redningsberedskabets uddannelser på manuelt niveau er der både obligatoriske uddannelser og ikke-obligatoriske uddannelser.

 

Målgrupper

Hvis man skal virke som brandmand i redningsberedskabet, skal man gennemgå et obligatorisk uddannelsesforløb og efterfølgende deltage i den årlige obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse.

 

Foruden den obligatoriske uddannelse for brandmænd er der en række andre uddannelseselementer inden for forskellige fagområder. Disse ikke-obligatoriske uddannelser kan gennemgås af brandmænd, som skal have kompetencer, der supplerer kompetencerne erhvervet via den obligatoriske indsatsuddannelse.

 

De ikke obligatoriske uddannelser kan også gennemgås af andre, der på forskellig vis supplerer og støtter det daglige beredskab.

 

Vedligeholdelsesuddannelser

Deltagelse i en årlig vedligeholdelsesuddannelse er obligatorisk for alt personel, der udfører brandslukningsopgaver inden for det kommunale redningsberedskab. Dette gælder både brandmænd, holdledere og indsatsledere. Planerne for vedligeholdelsesuddannelserne fastsættes af Beredskabsstyrelsen og findes på Beredskabsstyrelsens hjemmeside.

 

Nærværende generelle bestemmelser finder tillige anvendelse, når der lokalt gennemføres vedligeholdelsesuddannelse.

 

Lokale uddannelsesmoduler

For at tilgodese særlige uddannelsesbehov i kommunerne kan der lokalt udarbejdes ekstra uddannelsesmoduler. Disse kan godkendes i Beredskabsstyrelsen, når de overholder visse krav. Procedurer for godkendelse af lokalt udarbejdede uddannelsesmoduler fremgår af Beredskabsstyrelsens hjemmeside.

 

Beredskabsstyrelsens godkendelse af lokale uddannelsesmoduler er en betingelse for, at en kommune kan søge om refusion af uddannelsesomkostningerne, når det drejer sig om uddannelse af frivillige, der har kontrakt med det kommunale redningsberedskab.