Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Uddannelse af andre med farlig gods opgaver

Indholdsområde

 
Farligt gods 
 

Uddannelse af andre med farlig gods opgaver 

Personer, som er involverede i vejtransport af farligt gods, og som ikke er chauffører med et ADR-bevis, skal være særligt uddannede. Kravene til denne uddannelse fremgår af kapitel 1.3 i ADR-konventionen. Se også afsnit 8.2.3 i ADR-konventionen.

Ofte stillede spørgsmål
Nedenfor findes en liste med en række ofte stillede spørgsmål om uddannelse af disse personer.

Hvem skal have kapitel 1.3-uddannelse?
Personer, hvis opgaver vedrører transport af farligt gods ad vej, skal i et omfang, der svarer til deres ansvarsområder og opgaver, uddannes i de krav, der stilles til transport af sådant gods. Det fremgår af kapitel 1.3 i ADR-konventionen.  

Disse personer kan være ansat hos afsender, transportør, modtager, læsser, pakker eller påfylder. Det centrale er, om disse personer har opgaver i relation til vejtransport af farligt gods. Det fremgår af kapitel 1.3 og afsnit 8.2.3 i ADR-konventionen. Vær opmærksom på, at uddannelsen skal være gennemført, før de pågældende personer kan påtage sig ansvaret for de nævnte opgaver.  

Eksempel 1: En chauffør transporterer farligt gods som en frimængdetransport. Chaufføren er derfor ikke omfattet af kravet om at have et ADR-bevis, hvis vedkommende i stedet har gennemført uddannelse i henhold til kapitel 1.3 i ADR-konventionen. Læs mere om frimængdetransport ved at klikke på linket i højre kolonne.   

Eksempel 2: En truckfører læsser farligt gods på eller af en lastbil og anses derfor for at have en opgave i relation til transport af farligt gods. Truckføreren skal altså være uddannet i henhold til kapitel 1.3. En truckfører, der flytter farligt gods fra et sted til et andet på et lager, udfylder derimod ingen funktion med direkte relation til en transport omfattet af ADR. I det tilfælde kræves derfor ingen uddannelse i henhold til kapitel 1.3.  

Eksempel 3: En kontormedarbejder, der udfylder transportdokumenter i overensstemmelse med ADR, har en opgave i relation til transport af farligt gods. Derfor skal kontormedarbejderen være uddannet i henhold til kapitel 1.3.  

Eksempel 4: På en genbrugsplads klassificerer og pakker en medarbejder affald, der er farligt gods, med henblik på efterfølgende transport til bortskaffelse. Medarbejderen har en opgave i relation til transport af farligt gods og skal derfor være uddannet i henhold til kapitel 1.3.  

Eksempel 5: En medarbejder pakker farligt gods i begrænsede mængder (LQ) og anses derfor for at have en opgave i relation til transport af farligt gods. Medarbejderen skal altså være uddannet i henhold til kapitel 1.3. Samme krav gælder i øvrigt for andre med LQ-opgaver, herunder chaufføren. 

Hvis en transport er undtaget fra ADR, gælder undtagelsen også uddannelse i henhold til kapitel 1.3.  

Til toppen

Hvad omfatter kapitel 1.3-uddannelsen?
Kort fortalt skal uddannelsen i henhold til afsnit 1.3.2 i ADR altid indeholde de tre følgende elementer:

  • En grunduddannelse, som sikrer, at personen er bekendt med de generelle bestemmelser i ADR.
  • En funktionsspecifik uddannelse, som sikrer, at personen er udførligt uddannet i de regler i ADR, der berører den pågældendes arbejdsområde.
  • En sikkerhedsuddannelse, som sikrer, at personen kender til de risici, der er forbundet med farligt gods, og procedurerne for sikker håndtering og optræden i nødsituationer.

Omfanget af de enkelte elementer i uddannelsen afhænger af personalegruppen og den konkrete opgave, som personen skal varetage.  

Det vil betyde, at kontormedarbejderen nævnt i eksempel 3 ovenfor foruden en grunduddannelse og en sikkerhedsuddannelse skal have en funktionsspecifik uddannelse bl.a. omfattende de regler i ADR, der omhandler udfyldelse af transportdokumenter, herunder relevante bestemmelser i kapitel 5.4 i ADR.  

Til sammenligning skal medarbejderen på genbrugspladsen nævnt i eksempel 4 ovenfor foruden en grunduddannelse og en sikkerhedsuddannelse have en funktionsspecifik uddannelse bl.a. omfattende de regler i ADR, der omhandler klassificering, emballering og mærkning af kolli, herunder relevante bestemmelser i del 2 og 3 samt kapitel 4.1, 5.1 og 5.2 i ADR.   

Til toppen

Hvor lang tid skal uddannelsen vare?
I ADR-konventionen er der ikke fastsat krav til uddannelsens varighed, fordi det afhænger af den konkrete persons eller personalegruppes arbejdsopgaver. Det er derfor en vurdering, som virksomheden må foretage.   

Til toppen

Hvilke undervisningsformer er tilladt?
I ADR-konventionen fremgår ikke eksplicitte krav til undervisningsform og øvrig tilrettelæggelse. Der kan være tale om sidemandsoplæring eller eksterne kurser. Det er ikke et myndighedsansvar, hvordan uddannelsen tilrettelægges, men et virksomhedsansvar.

Beredskabsstyrelsen finder, at det i tilfælde, hvor uddannelsen gives i form af f.eks. selvstudie af en skriftlig instruktion eller gennemførelse af et online-kursus, i mange tilfælde vil være tilrådeligt, at der sideløbende kan kommunikeres med en underviser.

Til toppen

Må virksomheden selv stå for uddannelsen?
Ja, virksomheden kan selv stå for uddannelsen. Det er virksomhedens ansvar, at de, der forestår uddannelsen, har de nødvendige kvalifikationer. Der findes ingen krav til, hvor man skal tage uddannelsen.   

Til toppen

Skal sikkerhedsrådgiveren stå for uddannelsen?
Virksomhedens sikkerhedsrådgiver skal sikre sig, at personalet har den fornødne uddannelse i forhold til ADR–konventionen. Men sikkerhedsrådgiveren skal ikke nødvendigvis stå for den praktiske udførelse.   

Til toppen

Skal myndighederne godkende uddannelsen?
Nej, myndighederne godkender ikke de enkelte uddannelsesforløb og derfor heller ikke eventuelle kursusudbydere.   

Til toppen 

Hvordan skal uddannelsen dokumenteres?
Arbejdsgiveren skal opbevare dokumentation vedrørende gennemført kapitel 1.3 uddannelse under hele ansættelsesforholdet og i mindst 1 år efter ansættelsesforholdets ophør. Dokumentationen skal kontrolleres ved påbegyndelsen af et nyt ansættelsesforhold. Arbejdsgiveren skal stille dokumentationen til rådighed for medarbejderen og kompetente myndigheder.  

Det skal fremgå af dokumentationen, hvem der har udstedt den. Det kan være arbejdsgiveren selv eller en kursusudbyder.

Den, der udsteder dokumentationen, skal sikre, at der kun udstedes dokumentation for gennemført uddannelse til personer, der har gennemført uddannelsen.

Til toppen


Skal uddannelsen repeteres?

Det fremgår af ADR, at uddannelsen periodisk skal suppleres med repetitionskurser for at tage højde for ændringer i reglerne.
 
Der kommer en ny udgave af ADR hvert andet år, der implementeres ved en ny farligt gods bekendtgørelse. I det omfang, der er tale om regelændringer af betydning for de pågældendes arbejdsopgaver, indebærer det, at uddannelsen skal suppleres

Det er op til virksomheden selv at vurdere, om ændringerne i en ny udgave af ADR mv. har betydning for de pågældendes arbejdsopgaver. Alternativet til at foretage denne vurdering vil være at repetere/supplere uddannelsen fast hvert andet år. 

Da ADR betegner det som repetitionskurser (refresher training), og da der kan være et behov for genopfriskning, anbefaler Beredskabsstyrelsen, at uddannelsen (desuden) som minimum repeteres med samme interval som uddannelse efter kapitel 8.2 i ADR (chaufføruddannelse), dvs. fem år, også hvis der ikke er sket betydende regelændringer.

Til toppen

Sidst opdateret 28-06-2019 - kl. 11:48