Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Opgaver og organisation 
 

Vejledning i brug af øvelsesområdet 


Vejledning i brug af øvelsesområde
Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole lægger stor vægt på, at øvelser og uddannelser afvikles sikkerhedsmæssigt og miljømæssigt forsvarligt. For enhver brug af området gælder derfor en række bestemmelser, der skal bidrage hertil. Disse omfatter

 I det omfang der kommer nye bestemmelser til, er disse gældende fra udsendelsestidspunktet.

Udlejning af faciliteter og materiel
Skolens faciliteter og materiel kan udlejes i perioder, hvor skolen ikke selv anvender dem. Udlejning sker først og fremmest til aktiviteter, der afholdes af myndigheder og institutioner med tilknytning til redningsberedskabet. Udlejning kan endvidere kun ske til aktiviteter, der gennemføres for egne ansatte og som dermed ikke har kommerciel karakter.

Udlejningen sker på nedennævnte betingelser.

 • Henvendelser om øvelser og besøg rettes til skolens sekretariat tlf. 45 90 69 00, fax 74 64 40 72 eller på mail brts@brs.dk
 • Der indsendes en udfyldt bestillingsliste. Listen findes i kolonnen til højre. Skolen sender normalt et aftalebrev retur inden 14 arbejdsdage.
 • Skolens og det statslige redningsberedskabs øvelsesaktiviteter har fortrinsret og kan give anledning til ændringer i allerede trufne aftaler.
 • Kun de faciliteter, der fremgår af aftalebrevet, må benyttes.
 • Slukningsvand skal bestilles særskilt. Der afregnes efter forbrug.
 • For alle udlån opkræves der betaling. Faktura sendes umiddelbart efter gennemførelsen.
 • Til alle udlån kræves en tilsynsførende. Skolen udpeger en medarbejder, der følger aktiviteten med henblik på at sikre, at skolens sikkerheds-, markerings– og miljøbestemmelser overholdes. Den tilsynsførende og rekvirenten skal før og efter øvelserne sammen gennemgå de lånte faciliteter og materiel. Tilsynsførende træffes på tlf. 45 90 69 12.
 • Hvis rekvirenten ønsker at leje en instruktør, vil denne ved mindre øvelser efter skolens konkrete vurdering kunne varetage rollen som tilsynsførende.
 • Der må ikke afholdes brandøvelser uden for normal arbejdstid i perioden 1. maj til 31. august, medmindre der foreligger særlig aftale.
 • Brandøvelser er ikke tilladt i skolens kursusfri periode i forbindelse med sommerferien.
 • Større øvelsesstyrker skal anvende Beredskabsvejen som tilkørselsvej.
 • Køretøjer, slanger, spærringer og andet materiel mv. må ikke placeres/etableres uden for skolens område.
 • Brandmarkeringer må kun placeres på steder, der er beregnet dertil. Den aktuelle markeringsplan eller den tilsynsførendes anvisninger skal følges.
 • Området omkring skolens hovedbygning og værelsesbygninger samt skolens hovedindkørsel og garageplads må ikke uden særlig aftale bruges af fremmede øvelsesstyrker og køretøjer.
 • Parkering må kun finde sted på skolens P-pladser.
 • Udvendige brande må kun placeres på befæstede arealer efter den tilsynsførendes godkendelse og kun med fast brændsel. Markeringen skal anbringes på en speciel rist.
 • Øvelser med skumvæske må kun anvendes i område III. Omfanget af skumvæskeanvendelsen aftales med skolen, og skal under alle omstændigheder begrænses af hensyn til rensningsanlægget.
 • Brugeren må ikke anvende egne markeringsmidler eller skumvæske.
 • Alle rester af markeringsmidler skal efter endt brug samles et sted, der anvises ved bestillingen eller af den tilsynsførende.
 • Skolen ønsker at tage vidtgående hensyn til sine omgivelser ved aktiviteternes afvikling. Skolens tilsynsførende vil omtale disse hensyn ved modtagelsen. Konkret er det uden særlig tilladelse forbudt på skolens område:
  • at anvende udrykningshorn
  • at simulere kamphandlinger, massiv, offensiv og evt. væbnet  ordensudøvelse samt ydre manifestationer herpå
  • at anvende våben
  • at anvende forurenende eller støjende markeringer, der ikke er strengt nødvendige.

 

Sikkerhedsbestemmelser

 • i øvelsesområdet er hjelm påbudt ved arbejde i og ved bygninger samt under øvelser
 • anvisninger/bestemmelser givet ved skilte eller anden form for påbud skal overholdes
 • anvisninger givet af skolens tilsynsførende skal efterkommes
 • genoplivningsudstyr og alarmtelefoner findes i førstehjælpsskabe i bygning Nord, på toilettet i Rød Barak og i vindfanget ved kursistinformationen.
 • alle skader eller tæt-ved hændelser skal straks rapporteres til skolens tilsynsførende.

 

Forsikringsansvar

 • Skolen er ikke i.h.t. ”Lov om forsikring mod følger af arbejdsskade” forsikringspligtig arbejdsgiver for kursister og øvelsesdeltagere.
 • Frivillige i redningsberedskabet er omfattet af ”Lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl.”

 

Sidst opdateret 10-02-2016 - kl. 13:27

Links

Kontakt

Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole
Nørremarken 21
6360 Tinglev
Telefon: 45 90 69 00
E-post: brts@brs.dk
Fax: 74 64 40 72
EAN: 5798000201668