Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Internationalt 
 

EU-samarbejde om beredskab og forebyggelse 

EU-landene samarbejder inden for beredskab og forebyggelse på flere felter.

Beskyttelse af kritisk infrastruktur
Danmark deltager i EU's program for beskyttelse af kritisk infrastruktur, European Programme for Critical Infrastructure Protection (EPCIP). Som led i EPCIP har EU vedtaget et direktiv for udpegning af den kritiske infrastruktur i Europa med henblik på at forbedre beskyttelsen heraf.

Farligt gods
Farligt gods er en samlebetegnelse for stoffer, som har farlige egenskaber, der kan skade mennesker, miljø eller ejendom, hvis de ikke håndteres korrekt under transport.

EU har vedtaget et direktiv om sikkerhed i forbindelse med transport af farligt gods ad vej, jernbane og indre vandveje. Beredskabsstyrelsen har myndighedsopgaver i forbindelse med gennemførelsen af direktivets tekniske regler i den danske lovgivning for vejtransport af farligt gods.
 
Større uheld med farlige stoffer
Virksomheder, hvor der er risiko for større uheld med farlige stoffer, er omfattet af Seveso-direktivet. Disse virksomheder omtales ofte som ”risikovirksomheder” eller ”Seveso-virksomheder”.

Direktivet regulerer en række forhold for virksomheder, der opbevarer eller anvender større mængder giftige, miljøfarlige eller brand- og eksplosionsfarlige stoffer. Ansvaret for implementeringen af direktivet er delt mellem bl.a. miljømyndighederne, Arbejdstilsynet, politiet og Beredskabsstyrelsen.

Beredskabsstyrelsens ansvar vedrørende direktivet relaterer sig til brand- og eksplosionsfare.

CBRNE-terror (anvendelse af kemiske, biologiske, radiologiske, nukleare eller eksplosive stoffer til terrorformål)
Som en del af EU’s anti-terror-arbejde blev der i 2008 vedtaget en eksplosivstof-handlingsplan (Action Plan on Enhancing the Security of Explosives) og i 2009 en CBRN-handlingsplan (The CBRN Action Plan). De to handlingsplaner dækker områderne forebyggelse, detektion, beredskab og indsats. I slutningen af 2012 besluttede man at samle arbejdet med de to handlingsplaner i en fælles CBRNE-Agenda.

Arbejdet har primært karakter af udarbejdelse af anbefalinger til medlemslandene og Kommissionen. Kun på et enkelt område er der vedtaget ny lovgivning, idet man i 2013 vedtog en forordning om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer. Forordningen trådte i kraft i september 2014 og minder meget om den lovgivning, man har haft i Danmark siden 2009.

 

Sidst opdateret 27-09-2018 - kl. 12:24

Kontakt

Internationalt Beredskab
ibr@brs.dk