Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Transport af farligt gods 
 

Privatpersoners transport 

Farligt gods er et fagudtryk for farlige produkter, som kan udgøre en risiko under transport. Fyrværkeri, ammunition, gasflasker, benzin, dieselolie, ikke-vandbaseret maling, terpentin, saltsyre og lithiumbatterier er eksempler på farligt gods. 

Privatpersoner kan ofte komme ud for at skulle køre med farligt gods. Der er under visse forudsætninger lempelige betingelser for det. Reglerne fremgår af §§ 8 og 9 i bekendtgørelsen om vejtransport af farligt gods. Find link til bekendtgørelsen i højre kolonne her på siden.

Lever man ikke op til forudsætningerne for privatpersoners transport af farligt gods, er man omfattet af reglerne for erhvervsmæssig transport.

Denne side omhandler privatpersoners vejtransport af farligt gods. For andre transportformer, se link i højre kolonne her på siden for oplysninger om relevante myndigheder.

Vejledninger til privatpersoners transport

Klik på links i følgende liste for at læse Beredskabsstyrelsens vejledninger til privatpersoners transport af farligt gods:

 


Privatpersoners vejtransport af farligt gods

Forudsætninger og betingelser for privatpersoners transport

Det farlige gods skal være beregnet til ens personlige eller hjemlige brug herunder til fritids- eller sportsaktiviteter.

Det farlige gods skal være emballeret til detailsalg. Det udelukker bl.a. transport i IBC's, storemballager og tanke. Produktet skal som hovedregel være emballeret i den originale emballage, man som forbruger kan købe i butikkerne. 

Man skal håndtere godset med omtanke og forsigtighed. Emballager skal være egnede (evt. UN-godkendte). Sørg også for, at godset under transporten er surret ordentlig fast eller placeret, så det ikke vælter eller forskubber sig. Der må ikke kunne ske udslip af indholdet under normale transportforhold.

Der må i reservedunke (genopfyldelige beholdere) højst transporteres 240 liter brandfarlige væsker fordelt med højst 60 liter pr. dunk.

 

For øvrige typer farligt gods er der ikke fastsat en mængdegrænse for, hvor meget man må transportere, men vær opmærksom på, at der for visse typer farligt gods, f.eks. gasflasker, er regler for, hvor meget man må opbevare på sin bopæl mv. For nærmere oplysninger om regler for opbevaring af gasflasker kan man kontakte sin kommune eller Beredskabsstyrelsen.

 


Til toppen


Farligt gods, der bruges til medicinsk behandling
Er man under medicinsk behandling og skal i den sammenhæng som privatperson transportere farligt gods, er kørslen undtaget fra de fleste regler om vejtransport af farligt gods. Det fremgår af § 8 i bekendtgørelsen om vejtransport af farligt gods. 

Den person, der har behov for medicinsk behandling, skal ikke nødvendigvis være føreren af køretøjet. Bestemmelsen kan også finde anvendelse, når personen er passager i et køretøj.

Det kunne f.eks. dreje sig om en sygetransport, hvor en passager har et medicinsk behov for ilt, og hvor der derfor transporteres iltflasker. En sådan transport kan i henhold til § 8 i bekendtgørelsen finde sted, uden at bekendtgørelsens og ADR-konventionens sædvanlige krav om f.eks. uddannelse af føreren og om medbringelse af dokumenter og sikkerhedsudstyr skal være opfyldt.

Men der er krav om, at enhver, der er involveret i transporten, udviser forsigtighed og agtpågivenhed, så skade på liv, helbred, miljø og materielle værdier forebygges, og om, at enheder, der omfatter farligt gods, er forsvarligt stuvet og er fastgjort eller fastkilet, så de enkelte enheder ikke under normale transportforhold kan forskubbe sig i forhold til hinanden, jf. § 3 i bekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at følgende anbefalinger kan medvirke til forebyggelse af uheld, og således medvirke til opfyldelse af § 3 ved transport af iltflasker begrundet med personlig medicinsk behandling:
 

 • Medbring kun det nødvendige antal iltflasker til behandling af patienten
 • Iltflasker må ikke medbringes i køretøjet, hvis de er beskadigede eller lækker. Lyt efter, om der forekommer læk
 • Undgå at iltflasker tabes under håndteringen. De må ikke rulles eller trækkes af sted. Bær dem omhyggeligt med begge hænder
 • Undgå at håndtere iltflasker med hænder eller handsker, der er oliesmudsede eller fedtede af f.eks. snavs eller håndcreme
 • Fastgør iltflasker, så de ikke kan forskubbe sig under normale transportforhold
 • Placer ikke iltflasker mv., så de hindrer brugen af døre eller evt. midtergange
 • Placer ikke iltflasker i nærheden af varmekilder eller materiale, der kan forårsage gnistdannelse, da ilt kan accelerere en brand
 • Tillad under ingen omstændigheder rygning eller åben ild, herunder brug af lightere eller tændstikker, i køretøjet
 • Undgå at fylde brændstof på køretøjet, mens der på køretøjet anvendes iltflasker
 • Hold køretøjet udluftet, når der anvendes iltflasker, således at luften i køretøjet ikke oxygenberiges. Åbn f.eks. et vindue og/eller sæt ventilationssystemet til at trække frisk luft ind i køretøjet
 • Forsyn køretøjet med et antistatisk bånd for at reducere risikoen for opbygning af statisk elektricitet
 • Fjern iltflasker fra køretøjet, straks transporten er gennemført

Vær opmærksom på, at levering af iltflasker mv. til f.eks. patienter ikke er omfattet af § 8 i bekendtgørelsen og derfor ikke er undtaget fra bekendtgørelsens og ADR-konventionens bestemmelser.

Til toppen

Transport, der ikke opfylder forudsætningerne for privatpersoners transport
Som nævnt er der en række forudsætninger for anvendelse af de lempelige betingelser for privatpersoners transport af farligt gods. Man er ikke som privatperson afskåret fra at foretage transport af farligt gods, der ikke opfylder disse forudsætninger, fx transport af farligt gods i IBC's. Men det skal da ske på betingelserne for erhvervsmæssig transport af farligt gods.

Er transporten omfattet af disse regler, skal transporten bl.a. leve op til følgende krav: 
 

 • Der skal anvendes UN-godkendte emballager, som skal være mærket med særlige påskrifter og faresedler
 • Der skal medbringes et transportdokument, der indeholder særlige oplysninger om det farlige gods
 • Der skal medbringes en håndildslukker
 • Man skal være uddannet i reglerne om vejtransport af farligt gods

Læs om reglerne for erhvervsmæssig transport af farligt gods via følgende link: Erhvervsmæssig transport.

Til toppen

Ulykker med farligt gods
Kommer man ud for en ulykke, hvor der sker udslip eller spild i forbindelse med transport eller håndtering af det farlige gods, skal man omgående ringe til alarmcentralen på 1-1-2. Det er dog ikke nødvendigt at ringe til alarmcentralen, hvis der er tale om mindre spild eller udslip, der umiddelbart kan fjernes eller uskadeliggøres af de tilstedeværende personer. 

Til toppen

Sidst opdateret 28-06-2017 - kl. 11:25

Kontakt

Brandforebyggelse
bfo@brs.dk