Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Transport af farligt gods 
 

Erhvervsmæssig transport 

Alt farligt gods, der transporteres af virksomheder, skal være klassificeret, dvs. henført til et bestemt UN-nummer. Derudover gælder der en række generelle vilkår ved erhvervsmæssig transport af farligt godt på vejene, f.eks. til chaufførens uddannelse, anvendelse af godkendte emballager, tanke og køretøjer samt mærkning med faresedler.

Vejledning og sikkerhedsrådgivere
Virksomheder, der ikke skal have en sikkerhedsrådgiver tilknyttet, kan få rådgivning via nedenstående vejledninger fra Beredskabsstyrelsen. En sikkerhedsrådgiver kan give mere målrettet vejledning, end denne hjemmeside giver mulighed for. Derfor skal virksomheder med en sikkerhedsrådgiver tilknyttet søge vejledning hos denne person.

Se Beredskabsstyrelsens vejledninger til erhvervsmæssig transport af farligt gods på vejene via følgende links:
 

   
Man kan finde regelgrundlaget via følgende link: Regler 
Læs om farligt gods uddannelser via følgende link: Farligt gods uddannelse

Klassificering af farligt gods
Forud for transporten skal virksomhederne klassificere det farlige gods, dvs. henføre hver type gods til et bestemt UN-nummer, en godsbetegnelse og en emballagegruppe. For hvert enkelt UN-nummer gælder der en række specifikke krav, som virksomheden skal overholde ved transport af godset på vejene.

Der findes flere tusinde mulige UN-numre. F.eks. er UN-nummeret for benzin 1203. UN-numrene fordeler sig på følgende klasser:
     

Klasse

Gods

1

Eksplosive stoffer og genstande

2

Gasser

3

Brandfarlige væsker

4.1

Brandfarlige faste stoffer, selvnedbrydende stoffer og faste desensibiliserede eksplosivstoffer

4.2

Selvantændelige stoffer

4.3

Stoffer som udvikler brandfarlige gasser ved kontakt med vand

5.1

Oxiderende stoffer

5.2

Organiske peroxider

6.1

Giftige stoffer

6.2

Smittefarlige stoffer

7

Radioaktive stoffer

8

Ætsende stoffer

9

Forskellige farlige stoffer og genstande

Til toppen 

Vilkår for erhvervsmæssig transport af farligt gods
Virksomheder skal bruge den officielle udgave af ADR-konventionen ved transport af farligt gods på vejene. For at skabe overblik har Beredskabsstyrelsen udarbejdet nedenstående oversigt over de krav, der overordnet skal være opfyldt ved disse transporter. Oversigten henviser til relevante bestemmelser i ADR-konventionen.

Vær opmærksom på, at oversigten ikke er udtømmende og derfor ikke kan erstatte brug af ADR-konventionen. F.eks. kan der gælde særlige bestemmelser for transport af farligt gods med en bestemt klassificering.

Se en oversigt over regelgrundlaget for transport af farligt gods på vejene via følgende link: Regler
 
 

Krav

Henvisning til ADR

Godset skal være klassificeret dvs. henført til UN-nummer, godsbetegnelse og emballagegruppe

2.1, 2.2 og 3.3.1

Godset skal være korrekt emballeret. Dette omfatter brug af UN-godkendt emballage

4.1.4

Emballager, herunder IBC’s, skal være mærkede med UN-nummer og faresedler. For visse stoffer tillige med godsbetegnelsen

5.2.1 og 5.2.2

Den transporterende enhed skal være afmærket med faresedler og orange skilte

8.1.3, 5.3.1 og 5.3.2

Der skal medbringes et transportdokument.

8.1.2.1 (a) og 5.4.1

Der skal medbringes skriftlige anvisninger (sikkerhedskort) med instruktioner til føreren i tilfælde af et uheld

8.1.2.1 (b) og 5.4.3

Føreren af køretøjet skal være i besiddelse af et ADR-uddannelsesbevis, der omfatter grundkursus og evt. specialiseringskurser

8.1.2.2 (b) og 8.2.1

Andet berørt personale, fx dem der emballerer godset, skal være uddannet i de krav, der stilles til transport af farligt gods, herunder de sikkerhedsmæssige aspekter. Der skal foreligge dokumentation for gennemført uddannelse.  Se nærmere information via følgende link: Uddannelse af andre personer med farligt gods opgaver

1.3 og 8.2.3

Der skal medbringes håndildslukkere

8.1.4

Der skal medbringes sikkerhedsudstyr

8.1.5

Godset skal være forsvarligt stuvet og surret

7.5.7

Emballager, herunder IBC’s må ikke åbnes under transporten

7.5.7 og 8.3.3

Der må ikke befordres andre personer end mandskabet med køretøjet

8.3.1

Forbud mod rygning under håndtering af godset i nærheden af og indeni køretøjet/containeren

7.5.9 og 8.3.5

Bestemmelser om forbud mod sammenlæsning skal iagttages

7.5.2

Bestemmelser om sikring skal iagttages

1.10

Bestemmelser om opsyn skal iagttages

8.4

Bestemmelser om tunnelrestriktioner skal iagttages 8.6

Ved transport af eksplosive stoffer og genstande (klasse 1) eller farligt gods i tanke skal køretøjet være godkendt af en synsvirksomhed. Godkendelsesattesten skal medbringes under transport

7.2.4, V2 og V3, 7.4 og 8.1.2.2(a)

Ved transport af eksplosive stoffer og genstande, organiske peroxider samt selvnedbrydende stoffer skal restriktioner for mængden pr. transporterende enhed iagttages

7.5.5

 
Virksomheder, der transporterer farligt gods på vejene, skal derudover have udpeget en sikkerhedsrådgiver. Det fremgår af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 543 af 12. juni 2012 om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods. Læs om sikkerhedsrådgiverordningen via følgende link: Sikkerhedsrådgiver

Til toppen 

Vilkår for erhvervsmæssig transport af fyrværkeri
Virksomheder skal bruge den officielle udgave af ADR-konventionen ved transport af fyrværkeri på vejene. For at skabe overblik har Beredskabsstyrelsen udarbejdet nedenstående oversigt over de krav, der overordnet skal være opfyldt ved disse transporter. Oversigten henviser til relevante bestemmelser i ADR-konventionen.

Vær opmærksom på, at oversigten ikke er udtømmende og derfor ikke kan erstatte brug af ADR-konventionen.
 

Krav

Henvisning til ADR

Godset skal klassificeres. Klassifikationen skal være godkendt af Sikkerhedsstyrelsen eller en tilsvarende europæisk myndighed

2.1.2, 2.2.1.1.7, 3.3.1, særlig bestemmelse 645

Godset skal være korrekt emballeret. Dette omfatter brug af UN-godkendt emballage

4.1.4.1, emballeringsforskrift P135

Kolli skal være mærket med UN-nummer, godsbetegnelse og fareseddel

5.2.1 og 5.2.2

Køretøjet skal være godkendt af en synsvirksomhed. Containere skal opfylde de samme krav, som stilles til kassen på et køretøj. Godkendelsesattesten skal medbringes under transport

7.2.4, V2 og V3, og 8.1.2.2(a)

Mængderestriktioner ombord på køretøjet skal iagttages

7.5.5.2

Den transporterende enhed skal være afmærket med faresedler og orange skilte

8.1.3, 5.3.1 og 5.3.2

Der skal medbringes et transportdokument med særlige oplysninger

8.1.2.1 (a) og 5.4.1. Bemærk 5.4.1.2.1 (a) og (g)

Der skal medbringes skriftlige anvisninger (sikkerhedskort) med instruktioner til føreren i tilfælde af et uheld

8.1.2.1 (b) og 5.4.3

Føreren af køretøjet skal være i besiddelse af et ADR-uddannelsesbevis, der omfatter grundkursus og specialiseringskursus i klasse 1

8.1.2.2 (b), 8.2.1

Andet berørt personale, fx dem der emballerer godset, skal være uddannet i de krav, der stilles til transport af farligt gods, herunder de sikkerhedsmæssige aspekter. Der skal foreligge dokumentation for gennemført uddannelse. Se nærmere information via følgende link: Uddannelse af andre personer med farligt gods opgaver 

1.3

Der skal medbringes håndildslukkere

8.1.4

Der skal medbringes sikkerhedsudstyr

8.1.5

Godset skal være forsvarligt stuvet og surret

7.5.7

Emballager, herunder IBC’s, må ikke åbnes under transporten

7.5.7 og 8.3.3

Der må ikke befordres andre personer end mandskabet med køretøjet

8.3.1

Før læsning skal læssefladen på køretøjet/containeren grundigt rengøres

7.5.11, CV2(1)

Forbud mod rygning og brug af åben ild under håndtering af godset i nærheden af og indeni køretøjet/containeren

7.5.9, 7.5.11, CV2(2) og 8.3.5

Bestemmelser om forbud mod sammenlæsning skal iagttages

7.5.2

Bestemmelser om sikring skal iagttages

1.10

Bestemmelser om opsyn skal iagttages 8.4
Bestemmelser om tunnelrestriktioner skal iagttages 8.6

 
Virksomheder, der transporterer fyrværkeri på vejene, skal derudover have udpeget en sikkerhedsrådgiver. Det fremgår af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 543 af 12. juni 2012 om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods. Læs om sikkerhedsrådgiverordningen via følgende link: Sikkerhedsrådgiver 

Til toppen

Sidst opdateret 17-12-2018 - kl. 09:43