Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Transport af farligt gods 
 

Spørgsmål og svar om erhvervsmæssig transport af fyrværkeri 

Nedenfor findes en liste med svar på ofte stillede spørgsmål vedrørende erhvervsmæssig transport af fyrværkeri.

For privatpersoner er listen kun relevant, hvis deres transport af fyrværkeri ad vej ikke opfylder de nærmere forudsætninger for brug af undtagelsen for privatpersoners transport og dermed skal opfylde vilkårene for erhvervsmæssig transport. Læs mere om dette ved at klikke på linket ”Privatpersoners transport” i venstre kolonne.

Spørgsmål delt ind efter emner
Spørgsmålene er delt ind i kategorier med hver deres emneoverskrift. Klik på en overskrift nedenfor for at læse svar på de spørgsmål, der knytter sig til det pågældende emne. 

 

Generelt om erhvervsmæssig transport af fyrværkeri

Spørgsmål

Svar

Hvornår er der tale om erhvervsmæssig transport af fyrværkeri?

Når fyrværkeriet ikke er beregnet til chaufførens eller eventuelle medpassagerers personlige brug.

Hvad er fyrværkeri?

Ved fyrværkeri forstås i transportsammenhæng farligt gods, der kan henføres til UN-numrene 0333, 0334, 0335, 0336 og 0337. Det fremgår af bestemmelserne i kapitel 2.1 og afsnit 2.2.1 i ADR.

Hvad er NEM?

NEM står for nettoeksplosivstofmængde, hvilket vil sige fyrværkeriartiklernes pyrotekniske satsmængde. NEM-vægten skal stå på fyrværkeriet.

Antal NEM i kg for hvert UN-nummer og for den samlede mængde skal fremgå af transportdokumentet.

Kan vores virksomhed transportere fyrværkeri efter de såkaldte frimængderegler?

Ja, hvis den transporterede mængde fyrværkeri ikke overstiger de fastsatte mængdegrænser i underafsnit 1.1.3.6 i ADR. I så fald er transporten omfattet af frimængdereglerne.

Læs mere om frimængdetransport af fyrværkeri ved at klikke på linket øverst i højre kolonne.

Til toppen

 

Transportklassifikation af fyrværkeri

Spørgsmål

Svar

Hvad er en transportklassifikation af fyrværkeri?

En transportklassifikation af fyrværkeri er en henføring til en klassifikationskode og dermed et UN-nummer. Det fremgår af bestemmelserne i kapitel 2.1 og afsnit 2.2.1 i ADR.

Klassifikationskoder med relevans for fyrværkeri er: 1.1G, 1.2G, 1.3G, 1.4G og 1.4S.

Hvem skal forestå transportklassifikation, og hvem skal godkende klassifikationen?

Afsenderen af fyrværkeriet skal forestå transportklassifikationen. Klassifikationen skal være godkendt af den kompetente myndighed i det første ADR-land, som fyrværkeriet skal transporteres i.

Hvem skal ansøgning om godkendelse af transportklassifikation i Danmark sendes til?

Ansøgning om godkendelse af transportklassifikation i Danmark skal sendes til Sikkerhedsstyrelsen. Klik på følgende link for at komme til styrelsens hjemmeside: Sikkerhedsstyrelsen.  

Hvad bruges en transportklassifikation til?

Transportklassifikationen er afgørende for, hvilke krav der stilles til transport og opbevaring af fyrværkeri.

F.eks. er det afgørende for, hvilken mængdegrænse der gælder, og om transporten er omfattet af de såkaldte frimængderegler.

Fyrværkeri må kun transporteres, hvis transportklassifikationen er godkendt af en kompetent myndighed i et ADR-land.

Transportdokumentet skal indeholde en bestemt sætning med oplysninger om den kompetente myndighed og med en entydig seriereference for fyrværkeriet. Læs mere om sætningen i punkt 5.4.1.2.1 (g) i ADR. 

Til toppen

Uddannelse

Spørgsmål

Svar

Skal man være uddannet, hvis man som chauffør transporterer fyrværkeri ad vej?

Hvis man transporterer fyrværkeri ad vej i mængder, der overstiger den såkaldte frimængde, skal man have en ADR-chaufføruddannelse. Uddannelsen omfatter grundkursus og specialiseringskursus i klasse 1.

Transporterer man fyrværkeri i mængder, der ikke overstiger frimængden, skal man i stedet være uddannet i henhold til kapitel 1.3 i ADR.

Læs mere om via følgende links:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skal man være uddannet, hvis man ikke er chauffør, men har en anden opgave i relation til vejtransport af fyrværkeri?

Hvis man ikke er chauffør, men har en anden opgave i relation til vejtransport af fyrværkeri, skal man være uddannet i henhold til kapitel 1.3 i ADR. Læs mere om dette via følgende link: Andre med farligt gods opgaver

Hvor kan man tage et ADR-chaufførkursus?

Beredskabsstyrelsen har godkendt en række udbydere af ADR-chaufførkurser. Find en oversigt over godkendte udbydere via følgende link: Godkendte kursusudbydere 

Hvor kan man få anden uddannelse om vejtransport af fyrværkeri (end ADR-chaufførkurser)?

Det findes der ingen regler for. Det kan foregå internt i virksomheden - f.eks. gennem sikkerhedsrådgiveren - eller der kan gøres brug af ekstern ekspertise. Beredskabsstyrelsen godkender ikke kurser.  Læs mere om dette via følgende link: Andre med farligt gods opgaver 

Til toppen

Sikkerhedsrådgiver

Spørgsmål

Svar

Skal vores virksomhed have udpeget en sikkerhedsrådgiver for transport af fyrværkeri?

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for dette område og kan træffe afgørelse herom.

Om en virksomhed skal have udpeget en sikkerhedsrådgiver afhænger af, hvilke opgaver firmaet beskæftiger sig med, og de mængder af fyrværkeri, der skal transporteres.

Transporteres der kun fyrværkeri i mængder, der ikke overstiger den såkaldte frimængde, behøver virksomheden ikke at have udpeget en sikkerhedsrådgiver.

Vær også opmærksom på andre undtagelsesbestemmelser i § 3 i sikkerhedsrådgiver-bekendtgørelsen.

Der er ingen ansatte i min virksomhed. Så skal min virksomhed vel ikke udpege en sikkerhedsrådgiver?

Jo, det kan godt være tilfældet. Om en virksomhed har ansatte er uden betydning for, om der skal udpeges en sikkerhedsrådgiver. Det afhænger af, hvilke opgaver firmaet beskæftiger sig med, og de mængder af fyrværkeri, der skal transporteres. 

Vores virksomhed skal udpege en sikkerhedsrådgiver for transport af farligt gods. Hvor finder vi en sådan sikkerhedsrådgiver?

En virksomhed kan udpege en eksamineret ekstern sikkerhedsrådgiver. En række konsulentvirksomheder tilbyder denne ydelse.

En virksomhed kan naturligvis også vælge at udpege en medarbejder, som er eksamineret sikkerhedsrådgiver.

Til toppen

Dokumentation

Spørgsmål

Svar

Hvor får vores virksomhed det påkrævede transportdokument fra?

Der findes ingen officielle formularer, men der er krav til hvilke oplysninger, transportdokumentet skal indeholde.

Afsenderen af det farlige gods er ansvarlig for at udarbejde dokumentet eller skriftligt at give transportøren oplysninger og data til at gøre dette.

Hvor får vores virksomhed sikkerhedskort (skriftlige anvisninger) fra?

I ADR er der fastsat krav til sikkerhedskortets opbygning. Sikkerhedskortet, som gælder for alle klasser, kan hentes på FN's hjemmeside via linket i kolonnen til højre.

Nogle virksomheder vælger at købe sikkerhedskortet hos en ekstern rådgiver.

Til toppen

Parkering og opbevaring

Spørgsmål

Svar

Er et parkeret køretøj med fyrværkeri omfattet af transportreglerne?

Ja, men kun hvis transporten ikke er afsluttet endnu, og parkeringen er en nødvendig forudsætning (transportvilkår/trafikale forhold) for at kunne fuldføre transporten.

Vær opmærksom på, at der gælder regler for opsyn med køretøjet og for, hvor det må parkeres.

Må aflæsning af fyrværkeri udsættes, når køretøjet ankommer til modtageren af godset?

Nej. En modtager af fyrværkeri eller andet farligt gods må ikke uden tvingende grund udsætte eller forhale modtagelsen af godset, herunder aflæsningen.

Er midlertidig opbevaring af fyrværkeri omfattet af transportreglerne?

Ja, men kun hvis den midlertidige opbevaring sker med for at skifte til et andet transportmiddel eller en anden transportform. F.eks. ved omlastning på en fragtcentral eller ved skift fra vej- til søtransport.

Vær opmærksom på, at midlertidig opbevaring som led i et transportforløb ikke udelukker, at oplagsreglerne kan finde anvendelse.

Er opbevaring af fyrværkeri fritaget fra oplagsreglerne, hvis der er tale om midlertidig opbevaring som et led i transportforløbet?

Nej. Midlertidig opbevaring som led i et transportforløb udelukker ikke, at oplagsreglerne kan finde anvendelse.

Vær opmærksom på, at definitionen af transport kun omfatter midlertidig opbevaring, hvis det sker for at skifte til et andet transportmiddel eller anden transportform.

Skal der holdes opsyn med et køretøj, der transporterer fyrværkeri?

Ja. Der skal holdes konstant opsyn med køretøjet, hvis der transporteres fyrværkeri med en samlet vægt af det eksplosive stof (NEM) på over 50 kg fyrværkeri med klassifikationskode 1.3G, 1.4G og 1.4S.

Reglen gælder også for køretøjer, som transporterer over 0 kg fyrværkeri med klassifikationskode 1.1G og 1.2G.

Hvis køretøjets fører ikke selv sørger for opsynet, skal vagten være instrueret i, at ladningen består af fyrværkeri, og hvor føreren opholder sig, mens opsynet står på.

Er der krav til, hvor et køretøj, der transporterer fyrværkeri, må parkeres?

Ja, hvis køretøjet transporterer fyrværkeri med en samlet vægt af det eksplosive stof (NEM) på over 50 kg fyrværkeri med klassifikationskode 1.3G, 1.4G og 1.4S. Reglen gælder også for køretøjer, der transporterer over 0 kg fyrværkeri med klassifikationskode 1.1G og 1.2G.

Køretøjet skal parkeres på en sikker lagerplads, et sikkert fabriksområde eller alternativt på et ubefærdet sted. Køretøjet skal samtidig være under konstant opsyn.

Til toppen

Godkendelse af køretøjer og containere

Spørgsmål

Svar

Skal et køretøj ADR-godkendes?

Ja, køretøjet skal godkendes, hvis der transporteres fyrværkeri i større mængder end den såkaldte frimængde. Læs mere om dette ved at klikke på linket i højre kolonne.

Hvordan får jeg et køretøj ADR-godkendt?

Køretøjet skal synes og ADR-godkendes af en synsvirksomhed.

Skal containere til fyrværkeri ADR-godkendes?

Nej, men containeren skal opfylde de samme krav som gælder for kassen på et køretøj.

Må jeg transportere fyrværkeri i en varebil?

Ja, der gælder samme ADR-regler for varebiler som for andre køretøjer.

Kan jeg få min personbil ADR-godkendt.

Nej.

Skal et køretøj, der trækker en påhængsvogn, ADR-godkendes?

Nej, så længe det trækkende køretøj ikke transporterer fyrværkeri, skal det ikke ADR-godkendes. Transporterer køretøjet fyrværkeri, skal det ADR-godkendes.

Vær opmærksom på, at køretøjer, der trækker en sættevogn, er omfattet af en anden regel. Læs mere nedenfor.  

Skal et køretøj, der trækker en sættevogn, ADR-godkendes?

Ja.

Hvad er et EX/II-køretøj?

Et EX/II-køretøj er synet og godkendt af en synsvirksomhed til transport af eksplosive stoffer og genstande, herunder fyrværkeri.

Der er grænser for, hvor mange kg NEM (nettovægt af det eksplosive stof) et EX/II-køretøj må transportere. Et EX/II-køretøj må f.eks. transportere op til 5.000 kg NEM UN 0335 (1.3G) fyrværkeri.

Kravene til indretning af et EX/II-køretøj er mere lempelige end til et EX/III-køretøj. Læs mere om EX/III-køretøjer nedenfor.

Hvad er et EX/III-køretøj?

Et EX/III-køretøj er synet og godkendt af en synsvirksomhed til transport af eksplosive stoffer og genstande, herunder fyrværkeri.

Der er grænser for, hvor mange kg NEM (nettovægt af det eksplosive stof) et EX/III-køretøj må transportere. EX/III-køretøj må f.eks. transportere op til 16.000 kg NEM UN 0335 (1.3G) fyrværkeri.

Kravene til indretning af et EX/III-køretøj er strengere end til et EX/II-køretøj.

Til toppen

Materiel og sikkerhedsudstyr

Spørgsmål

 Svar

Hvad er orange skilte til køretøjer, og hvor kan jeg købe disse?

De orange skilte indeholder oplysninger om, at køretøjet transporterer farligt gods. Skiltene skal placeres foran og bag på køretøjet, så de er let synlige. De orange skilte kan købes hos private udbydere af sikkerhedsudstyr og transportmateriel m.fl.

Ved transport af fyrværkeri i mængder mindre end den såkaldte frimængde, er der ikke krav om at placere orange skilte på køretøjet.  Læs mere om dette via følgende link: Frimængdetransport farligt gods

Hvad er faresedler til køretøjer, og hvor kan jeg købe disse?

Faresedler til køretøjer giver oplysning om evt. fare forbundet med det pågældende fyrværkeri. Hvilken fareseddel der skal anvendes afhænger af underklassen af fyrværkeri.

Faresedlerne skal placeres på begge sider og bag på køretøjet, så de er let synlige. Faresedler kan købes hos private udbydere af sikkerhedsudstyr og transportmateriel m.fl.

Ved transport af fyrværkeri i mængder mindre end den såkaldte frimængde, er der ikke krav om at placere faresedler på køretøjet. Læs mere om dette via følgende link: Frimængdetransport farligt gods

Hvor kan jeg købe ildslukkere?

Hos private udbydere af sikkerhedsudstyr og transportmateriel m.fl.

Hvad er sikkerhedsudstyr, og hvor kan jeg købe det?

Sikkerhedsudstyr skal anvendes i tilfælde af uheld mv. i forbindelse med transporten. Det omfatter bl.a.: 

  • Stopklods(er)
  • Advarselsmarkeringer
  • Advarselsvest/–beklædning til hvert medlem af køretøjets mandskab
  • Håndlygte til hvert medlem af køretøjets mandskab
  • Samt yderligere udstyr, såfremt dette kræves i henhold til sikkerhedskortet.

Sikkerhedsudstyr kan købes hos private forhandlere af sikkerhedsudstyr og transportmateriel m.fl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

Sidst opdateret 17-12-2018 - kl. 09:50