Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Transport af farligt gods 
 

Repetitions- hhv. udvidelseseksamen 

En sikkerhedsrådgiver kan få fornyet gyldigheden af sit eksamensbevis, hvis vedkommende består en repetitionseksamen. Et gyldigt bevis kan udvides til yderligere en transportform, hvis indehaveren består en udvidelseseksamen.
Beredskabsstyrelsen og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen står i fællesskab for afholdelse af repetitionseksamen hhv. udvidelseseksamen. 
 

Repetitionseksamen før bevisets udløb
Et eksamensbevis er gyldigt i fem år. Indehaveren af eksamensbeviset skal bestå repetitionseksamen i løbet af det sidste år forud for eksamensbevisets udløb for at få det fornyet. Uanset datoen for eksamen i denne periode vil beviset blive forlænget med 5 år fra og med bevisets udløbsdato.

Man kan også gå til repetitionseksamen mere end et år forud for bevisets udløb, men da vil det nye bevis gælde 5 år regnet fra eksamensdatoen.

Ved en bestået udvidelseseksamen til en yderligere transportform bliver gyldigheden af det nye bevis den samme som det forrige (adgangsgivende) bevis.

Praktisk info om repetitionseksamen (og udvidelseseksamen)
Find praktiske informationer om repetitionseksamen ved at klikke på overskrifterne i listen nedenfor. I højre kolonne findes desuden links til relevante dokumenter og hjemmesider. 

Udvidelseseksamen afvikles fra 2019 på samme datoer og med samme indhold som en repetitionseksamen, med mindre andet fremgår under de respektive afsnit.


Eksamensformen

En repetitionseksamen varer 2½ timer og består af en multiple choice-opgave på 40 spørgsmål. Opgaverne dækker spørgsmål inden for transport af farligt gods ad vej og/eller med jernbane afhængigt af eksamenstypen.

Eksaminanden skal selv vælge, hvilken eksamenstype vedkommende skal eksamineres i, ved tilmelding til eksamen. Der findes tre eksamenstyper: ”Vej”, ”Jernbane” eller ”Vej + jernbane”. Ved repetitionseksamen kan en eksaminand dog kun deltage i en eksamenstype, som han eller hun har et gyldigt eksamensbevis til.    

Ved udvidelseseksamen dækker spørgsmålene transport af farligt gods ad vej eller med jernbane afhængigt af, om beviset skal udvides til ”Vej” eller ”Jernbane”. Ved udvidelseseksamen skal eksaminanden have gyldigt bevis og deltager da i den transportform, som beviset ikke omfatter.    


Til toppen

Tilmelding
For at deltage i en repetitionseksamen skal man tilmelde sig via Beredskabsstyrelsens hjemmeside, før tilmeldingsfristen udløber eller efter nærmere aftale. Klik på linket øverst i højre kolonne for at gå til tilmeldingssiden og læse mere om tilmeldingsproceduren.

Man skal have et gyldigt bevis på eksamensdatoen. Man er som sikkerhedsrådgiver selv ansvarlig for, at man ikke tilmelder sig en repetitionseksamen, der afholdes efter bevisudløb. 

Der er et begrænset antal pladser til hver eksamen, så tilmelding sker efter først-til-mølle princippet, dog sådan, at man først er sikret en plads, når der er foretaget rettidig indbetaling af eksamensgebyret.


Til toppen

Eksamensdatoer og tilmeldingsfrister
Repetitionseksamen hhv. udvidelseseksamen i 2019 afholdes i Fredericia på følgende datoer:

Eksamensdato

Tilmeldingsfrist

Onsdag den 20. marts 2019

11. februar 2019

Torsdag den 3. oktober 2019

23. august 2019


Repetitionseksamen hhv. udvidelseseksamen i 2020 afholdes i Fredericia på følgende datoer:

Eksamensdato

Tilmeldingsfrist

Tirsdag den 24. marts 2020

14. februar 2020

Onsdag den 7. oktober 2020

28. august 2020Alternativt kan der ske deltagelse i repetitionseksamen på de datoer, hvor der afholdes grundlæggende eksamen. Det understreges dog, at eksaminander, der deltager i grundlæggende eksamen, har fortrinsret til disse eksaminer. Se under grundlæggende eksamen i menuen i venstre kolonne, hvilke datoer der afholdes grundlæggende eksamen. Kontakt Beredskabsstyrelsen for at høre nærmere om denne mulighed.  

Hvis tilmeldingsfristen er overskredet, så kontakt Beredskabsstyrelsen for at høre, om tilmelding fortsat er mulig.

Til toppen

Betaling
Gebyret for repetitionseksamen og udvidelseseksamen i 2019 er fastsat til 1695 kr.

Gebyret for deltagelse i repetitionseksamen og udvidelseseksamen i 2020 fastlægges først endeligt ultimo 2019, men vil forventeligt udgøre ca. 1770 kr.

Fakturaer sendes tidligst ud 2-3 måneder før eksamensdatoen. Betalingsfristen vil forventeligt være 14 dage netto, dog sådan, at beløbet er styrelsen i hænde i god tiden inden eksamensdatoen.

Kan det ikke lade sig gøre at indbetale via fakturaen, kan beløbet indbetales på Beredskabsstyrelsens bankkonto: 0216-4069028799. Ved sådan en indbetaling skal fakturanummeret oplyses.


Til toppen

Eksamensbevis
Eksamensbeviset anerkendes i hele EU og i alle øvrige ADR- og RID-lande. Det står enhver frit for at benytte sig af eksamensordninger i de øvrige ADR/RID-lande. Eksamensbeviset er gyldigt i fem år.

Beredskabsstyrelsen varetager opgaven med at udstede eksamensbeviser til alle eksamenstyper. 

Som nævnt er et eksamensbevis gyldigt i fem år. Hvis indehaveren består repetitionseksamen i løbet af de sidste 12 måneder forud for bevisets udløb, fornys det med 5 år fra og med bevisets udløbsdato. I sjældne tilfælde vælger indehaveren at deltage i repetitionseksamen på et endnu tidligere tidspunkt, altså inden de sidste 12 måneder forud for bevisets udløb. Da fornys det, hvis eksamen bestås, med 5 år fra og med eksamensdatoen.

Til toppen

Kurser
Myndighederne udbyder ikke kurser til uddannelse af sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods. Myndighederne godkender eller kontrollerer heller ikke de udbudte kurser.

Ønsker man at forberede sig til sikkerhedsrådgivereksamen ved at deltage i et kursus, skal man således selv undersøge de relevante kurser.

Til toppen

Aflyste eksamener
Beredskabsstyrelsen forbeholder sig retten til at aflyse en eksamen ved for få tilmeldte eksaminander. I så fald vil de tilmeldte eksaminander få besked før eksamensdatoen.

Det indbetalte beløb vil i så fald kunne videreføres til en efterfølgende eksamen eller om ønsket blive refunderet.

Til toppen 

Beståelsesprocenter
Følgende andel af eksaminander bestod eksamensdel a (Multiple-choice opgave) og opnåede dermed eksamensbevis ved repetitionseksaminer afholdt i 2015-2019:

Eksamensdato

Vej

Vej+jernbane

Jernbane

26. marts 2015 90 % - -
30. september 2015 98 % 50 % -
9. marts 2016 100 % 100 % -
27. september 2016 84 % 100 % -
28. marts 2017 100 % 100 % 100 %
4. oktober 2017 100 % - -
21. marts 2018 100 % - -
9. oktober 2018 96 % - -
20. marts 2019 89 % - -

Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere omfatter alene eksamensdel a (Multiple-choice opgave). Ved retning af eksamensdel a anvendes følgende beståelseskriterier: 

  • I alt mindst 60 % korrekt besvarede opgaver (mindst 24 ud af 40 mulige)
  • Heraf mindst 60 % korrekt besvarede opgaver (mindst 9 ud af 15 mulige) indenfor henholdsvis vejtransport og jernbanetransport for en kombineret eksamen i ADR og RID
  • Eksamensdel a bedømmes med karakteren bestået / ikke bestået

Til toppen

 

Sidst opdateret 13-09-2019 - kl. 11:47