Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Transport af farligt gods 
 

Grundlæggende eksamen 

For at blive sikkerhedsrådgiver skal man bestå en grundlæggende eksamen, som afholdes af Beredskabsstyrelsen og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i fællesskab. Det kræver et indgående kendskab til transport af farligt gods for at kunne bestå den grundlæggende eksamen.

Kun for nye sikkerhedsrådgivere
Den grundlæggende eksamen er kun for nye sikkerhedsrådgivere, som skal til eksamen første gang. Har man allerede bestået den grundlæggende eksamen og har fortsat et gyldigt bevis, som man ønsker at forny, skal man til en såkaldt repetitionseksamen. Hvis man ønsker at udvide sit gyldige bevis til yderligere en transportform (vejtransport eller jernbanetransport) skal man til en såkaldt udvidelseseksamen. Læs mere om repetitionseksamen hhv. udvidelseseksamen under menupunktet i venstre kolonne.

Praktisk info om grundlæggende eksamen
Find praktiske informationer om den grundlæggende eksamen ved at klikke på overskrifterne i listen nedenfor. I højre kolonne findes desuden links til relevante dokumenter og hjemmesider. 
 


Eksamensformen

En grundlæggende eksamen varer 5 timer (effektiv tid) og består af en multiple choice-opgave på 40 spørgsmål samt en case-opgave. Opgaverne dækker spørgsmål inden for transport af farligt gods ad vej og/eller med jernbane afhængigt af eksamenstypen.

Eksaminanden skal selv vælge, hvilken eksamenstype vedkommende skal eksamineres i, ved tilmelding til eksamen. Der findes to eksamenstyper: ”Vej” eller ”Vej + jernbane”. 

Tidligere fandtes også eksamenstypen "Jernbane", men den er nu afskaffet som grundlæggende eksamen.

Til toppen

Tilmelding
For at deltage i den grundlæggende eksamen skal man tilmelde sig via Beredskabsstyrelsens hjemmeside, før tilmeldingsfristen udløber. Klik på linket øverst i højre kolonne for at gå til tilmeldingssiden og læse mere om tilmeldingsproceduren.

Der er et begrænset antal pladser til hver eksamen, så tilmelding sker efter først-til-mølle princippet, dog sådan, at man først er sikret en plads, når der er foretaget rettidig indbetaling af eksamensgebyret.

Til toppen

Datoer og tilmeldingsfrister

I 2019 afholdes grundlæggende eksamen i Fredericia på følgende datoer:

Eksamensdato

Tilmeldingsfrist

Torsdag den 25. april 2019

15. marts 2019

Tirsdag den 19. november 2019

9. oktober 2019


I 2020 afholdes grundlæggende eksamen i Fredericia på følgende datoer:


Eksamensdato

Tilmeldingsfrist

Tirsdag den 28. april 2020

18. marts 2020

Torsdag den 26. november 2020

16. oktober 2020Hvis tilmeldingsfristen er overskredet, så kontakt Beredskabsstyrelsen for at høre, om tilmelding fortsat er mulig.

Til toppen

Betaling
Gebyret for deltagelse i den grundlæggende sikkerhedsrådgivereksamen i 2019 er fastsat til 3750 kr. 

Gebyret for deltagelse i den grundlæggende sikkerhedsrådgivereksamen i 2020 fastlægges først endeligt ultimo 2019, men vil forventeligt udgøre ca. 3850 kr.

Fakturaer sendes tidligst ud 2-3 måneder før eksamensdatoen. Betalingsfristen vil forventeligt være 14 dage netto, dog sådan, at beløbet er styrelsen i hænde i god tiden inden eksamensdatoen.

Kan det ikke lade sig gøre at indbetale via fakturaen, kan beløbet indbetales på Beredskabsstyrelsens bankkonto: 0216-4069028799. Ved sådan en indbetaling skal fakturanummeret oplyses.

Til toppen

Eksamensbevis
Eksamensbeviset anerkendes i hele EU og i alle øvrige ADR- og RID-lande. Det står enhver frit for at benytte sig af eksamensordninger i de øvrige ADR/RID-lande. Eksamensbeviset er gyldigt i fem år.

Beredskabsstyrelsen varetager opgaven med at udstede eksamensbeviser til alle eksamenstyper. 

Til toppen

Kurser
Myndighederne udbyder ikke kurser til uddannelse af sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods. Myndighederne godkender eller kontrollerer heller ikke de udbudte kurser.

Ønsker man at forberede sig til sikkerhedsrådgivereksamen ved at deltage i et kursus, skal man således selv undersøge de relevante kurser.

Til toppen

Aflyste eksamener
Beredskabsstyrelsen forbeholder sig retten til at aflyse en eksamen ved for få tilmeldte eksaminander. I så fald vil de tilmeldte eksaminander få besked før eksamensdatoen.

Det indbetalte beløb vil i så fald kunne videreføres til en efterfølgende eksamen eller om ønsket blive refunderet.

Til toppen 

Beståelsesprocenter
Følgende andel af eksaminander henholdsvis bestod eksamensdel a (Multiple-choice opgave), bestod eksamensdel b (Case-study opgave) og opnåede eksamensbevis ved grundlæggende eksaminer afholdt i 2015-2019:

Vej 

Vej+jernbane 

Eksamens-
dato

Del a (%)

Del b (%)

Opnået bevis (%)

Del a (%)

Del b (%)

Opnået bevis (%)

12. maj 2015 96 64 64 - - -
17. november 2015 86 59 59 100 67 67
19. april 2016 90 65 65 0 0 0
15. november 2016 86 55 55 100 100 100
11. maj 2017 72 66 66 67 67 67
14. november 2017 89 61 61 - - -
24. april 2018 100 68 68 100 0 0
22. november 2018 100 68 68 75 50 50
25. april 2019 93 71 71 33 33 33

Ved retning af eksamensopgaver anvendes følgende beståelseskriterier: 
 • I alt mindst 60 % korrekt besvarede opgaver for eksamensdel a (mindst 24 ud af 40 mulige) 
 • Heraf mindst 60 % korrekt besvarede opgaver (mindst 9 ud af 15 mulige) indenfor henholdsvis vejtransport og jernbanetransport for en kombineret eksamen i ADR og RID 
 • Mindst 60 % af det maksimalt opnåelige antal point for eksamensdel b 
 • Eksamensdelene bedømmes med karakteren bestået / ikke bestået. Begge deleksaminer skal bestås for, at der opnås eksamensbevis.

Til toppen

Besvarelse af case-opgaven (eksamensdel b)
Beredskabsstyrelsen har generelt noteret sig følgende mangler/opmærksomhedspunkter ved de afleverede besvarelser af case-opgaver vedr. vejtransport af farligt gods:
 
 • Begrundelse udelades, selvom spørgsmålet indledes med ”Begrund…”.
 • Manglende opmærksomhed på oplysninger i den indledende tekst til opgaven og hver underopgave.
 • Manglende opmærksomhed om sikkerhedsrådgiverens opgaver, jf. punkt 1.8.3.3 i ADR, herunder grænserne for sikkerhedsrådgiverens ansvar og opgaver.
 • Der svares ikke fyldestgørende om rapportering vedr. ulykker, herunder skelnes mellem de forskellige rapporteringskrav.
 • Regler om farligt gods emballeret i begrænsede mængder (LQ) og farligt gods emballeret i undtagne mængder (EQ) forveksles.
 • Regler om sammenpakning og sammenlæsning forveksles.
 • Regler om opsyn og tvangsruter forveksles.
 • Manglende opmærksomhed på, at tildelt tankkode mv. ikke tager stilling til, om tanken er kemisk forenelig med det stof, man ønsker at transportere.
 • Manglende opmærksomhed på, at IBC's er emballager, og ikke tanke, i henhold til ADR.
 • Manglende opmærksomhed på kravene i ADR til mærkning af stykgodskøretøjer.
 • Manglende opmærksomhed på, at det i henhold til anmærkning 2 til afsnit 1.3.1 i ADR som udgangspunkt er kapitel 8.2, der gælder for uddannelse af køretøjets mandskab. Kapitel 1.3 finder - for køretøjets mandskab - kun anvendelse, som anført i afsnit 8.2.3 i ADR.  
 • Manglende opmærksomhed på undtagelsesmuligheden i underafsnit 1.1.3.6 i ADR.
 • Manglende opmærksomhed på, at undtagelsesmuligheden i underafsnit 1.1.3.6 i ADR medfører fritagelse for krav om medbringelse af sikkerhedsudstyr og personlige værnemidler.

Til toppen

Sidst opdateret 13-09-2019 - kl. 11:45