Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Transport af farligt gods 
 

EU-direktiver 

Transport af farligt gods ad vej er reguleret af EU-direktiver. Disse direktiver er implementeret i dansk lovgivning via forskellige bekendtgørelser og cirkulærer. Nedenfor kan man læse, hvilke EU-direktiver der gælder ved vejtransport af farligt gods i Danmark, hvordan direktivet er implementeret i dansk lovgivning, og hvem direktivet er relevant for.

Introduktion til EU-direktiverne
Klik på linkene nedenfor for at læse om de pågældende direktiver. I højre kolonne findes links til de omtalte dokumenter. 
 

 
EU-direktiv om indlandstransport af farligt gods
EU’s medlemslande er forpligtet til at harmonisere lovgivning, så national vejtransport af farligt gods sker i overensstemmelse med ADR-konventionen. Det fremgår af Europaparlamentets og Rådets direktiv om indlandstransport af farligt gods fra 2008, som kan downloades i højre kolonne på denne side.

Direktivet indeholder dog også bestemmelser om, at de enkelte medlemsstater kan få godkendt nationale afvigelser. Disse bestemmelser fremgår af artikel 6, stk. 2. De enkelte medlemsstaters nationale afvigelser for vejtransport indgår i direktivets bilag I og i senere kommissionsafgørelser. Den seneste kommissionsafgørelse er fra 2019 og kan downloades i højre kolonne på denne side.

Overordnet gælder EU-direktivet fra 2008 for transport ad vej, med jernbane eller ad indre vandveje.

Implementering i dansk lovgivning
EU-direktivet om indlandstransport af farligt gods er for så vidt angår vejtransport implementeret i dansk lovgivning via bekendtgørelsen om vejtransport af farligt gods. Bekendtgørelsen udmønter også Danmarks afvigelser for vejtransport.
 
For afsendere, transportører mv. af farligt gods forventes nationale regler, herunder ovennævnte bekendtgørelse, og ADR-konventionen at være de væsentligste regler at sætte sig ind i. I visse tilfælde bør det også undersøges, hvilke særaftaler eller restriktioner der gælder. Direktivet har primært betydning for myndighederne på området.

Til toppen

EU-direktiv om ensartede kontrolprocedurer af vejtransport af farligt gods
EU’s medlemslande er forpligtet til at foretage kontrol med vejtransport af farligt gods, herunder at registrere alvorlige lovovertrædelser. Det fremgår af Rådets direktiv om indførelse af ensartede kontrolprocedurer i forbindelse med transport af farligt gods ad vej fra 1995.

I daglig tale kaldes direktivet for "kontroldirektivet". Direktivet forpligter medlemsstaterne til at foretage kontrol med transport af farligt gods ad vej, herunder at registrere alvorlige overtrædelser.

Implementering i dansk lovgivning
Direktivet er implementeret i dansk lovgivning via bekendtgørelsen om  vejtransport af farligt gods samt Trafikministeriets (nu Transport-, Bygnings- og Boligministeriets) cirkulære om kontrol med vejtransport af farligt gods fra 1996.

Til toppen

EU-direktiv om transportabelt trykbærende udstyr
Transportabelt trykbærende udstyr skal leve op til en række overordnede krav. Læs mere om EU-reglerne om transportabelt trykbærende udstyr på Arbejdstilsynets hjemmeside om EU-direktivet for transportabelt trykbærende udstyr.

Til toppen 

Sidst opdateret 28-06-2019 - kl. 11:45