Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Transport af farligt gods 
 

Myndigheder 

Transport af farligt gods på vejene er reguleret af flere regelsæt og myndigheder. Fordelingen af opgaverne imellem myndighederne i Danmark er beskrevet nedenfor.

Klik på betegnelsen af den enkelte myndighed i følgende liste for at se beskrivelsen af dennes opgaver.  

Læs mere om ADR-konventionen og se de forskellige myndigheders hjemmesider via links i højre kolonne.

Færdselsstyrelsen
Færdselsstyrelsen er den overordnede og regeludstedende myndighed for vejtransport af farligt gods i Danmark. Færdselsstyrelsen har bl.a. følgende opgaver på området:

 • Træffer afgørelser i konkrete sager vedrørende multilaterale aftaler, dispensationer eller andre afvigelser fra bestemmelserne i ADR
 • Er klageinstans ved afgørelser truffet af Beredskabsstyrelsen m.fl. i henhold til bekendtgørelsen om vejtransport af farligt gods
 • Udsteder regler om tekniske krav til køretøjer, godkendelse af synsvirksomheder og procedure for ansøgning om og udstedelse af ADR-attest og national godkendelsesattest til køretøjer 
 • Er klageinstans vedrørende afgørelser truffet af synsvirksomheder. Det fremgår af bekendtgørelsen om vejtransport af farligt gods 
 • Meddeler mandat til Beredskabsstyrelsen i det internationale arbejde
 • Rapporterer til EU-Kommissionen om konstaterede overtrædelser af reglerne

Klik på følgende link at komme til: Færdselsstyrelsens hjemmeside.

Til toppen 


Rigspolitiet
Rigspolitiet varetager opgaver i relation til Trafikministeriets (nu Transport-, Bygnings- og Boligministeriets) cirkulære om kontrol med vejtransport af farligt gods. Rigspolitiet har desuden følgende opgaver på området:

 • Rapporterer konstaterede overtrædelser af reglerne for vejtransport af farligt gods til Færdselsstyrelsen
 • Fastsætter overordnede retningslinjer vedrørende fastsættelse af tvangsruter for vejtransport af farligt gods
 • Sørger for, at der udarbejdes og offentliggøres en dansk udgave af ADR

Klik på følgende link at komme til: Rigspolitiets hjemmeside.

Til toppen 

Forsvarsministeriet
Forsvarsministeriet eller myndigheder udpeget heraf syner og godkender køretøjer, der tilhører forsvaret.

Klik på følgende link at komme til: Forsvarsministeriets hjemmeside.

Til toppen 

Beredskabsstyrelsen
Beredskabsstyrelsen rådgiver Færdselsstyrelsen og varetager den daglige sagsbehandling i relation til Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. Derudover har Beredskabsstyrelsen følgende opgaver på området:
 

 • Rådgiver myndigheder, virksomheder og borgere om fortolkning af bestemmelserne i ADR
 • Deltager i det internationale arbejde med revision af ADR. Arbejdet foregår primært i tekniske fora under FN 
 • Administrerer ordningen for eksamination af sikkerhedsrådgivere i samarbejde med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Det omfatter bl.a. udarbejdelse af eksamensopgaver og udstedelse af eksamensbeviser 
 • Administrerer virksomhedernes udpegning af sikkerhedsrådgivere. Bl.a. ved at føre register over eksaminerede sikkerhedsrådgivere samt de virksomheder, der har udpeget en sikkerhedsrådgiver
 • Administrerer ordningen for uddannelse af chauffører, der skal transportere farligt gods på vejene. Styrelsen fastsætter de nærmere regler for uddannelsen. Det omfatter bl.a. godkendelse af udbydere af kurser, udarbejdelse af eksamensopgaver, tilsyn med uddannelsen og førelse af et register over udstedte chaufførbeviser
 • Bortset fra tryktanke godkender Beredskabsstyrelsen alle tanke til vejtransport af farligt gods. For at få udstedt en ADR-attest skal en virksomhed have godkendt tanken af Beredskabsstyrelsen og have synet det tilhørende køretøj hos en synsvirksomhed


Til toppen

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er regeludstedende myndighed vedrørende sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen administrerer ordningen for eksamination af sikkerhedsrådgivere i samarbejde med Beredskabsstyrelsen. Det omfatter bl.a. udarbejdelse af eksamensopgaver.

Klik på følgende link for at komme til: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Til toppen 

Arbejdstilsynet
Arbejdstilsynet er regeludstedende myndighed og varetager opgaver i relation til bekendtgørelsen om transportabelt trykbærende udstyr. Det gælder bl.a. godkendelse af tanke til vejtransport af farligt gods, der fyldes/tømmes ved hjælp af en gas ved et overtryk.

Klik på følgende link for at komme til: Arbejdstilsynets hjemmeside.

Til toppen 


Sikkerhedsstyrelsen
Sikkerhedsstyrelsen er myndighed, når det drejer sig om godkendelse af transportklassifikation for fyrværkeri.

Sikkerhedsstyrelsen er desuden regeludstedende myndighed og varetager opgaver i relation til bekendtgørelsen om transportabelt trykbærende udstyr. Det gælder bl.a. godkendelse af tanke til vejtransport af farligt gods, der er omfattet af TPED (direktiv 201035/EU).

Klik på følgende link for at komme til: Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

Til toppen  

Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse
Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse varetager opgaver i relation til Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om transport af radioaktive stoffer. Hovedopgaven er at sikre arbejdstagere, patienter og befolkningen som helhed samt dyr og miljø mod skader fra ioniserende stråling.

Klik på følgende link for at komme til: Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Til toppen 


Fødevarestyrelsen
Fødevarestyrelsen er myndighed for så vidt angår transport af døde dyr i relation til udbrud af smitsomme husdyrsygdomme.

Klik på følgende link for at komme til: Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Til toppen


Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet træffer afgørelser om farligt gods kategoriseringen af tunneler i Danmark.

Klik på følgende link for at komme til: Transport-, Bygnings- og Boligministeriets hjemmeside.

Til toppen 

Sidst opdateret 22-05-2019 - kl. 14:07