Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Transport af farligt gods 
 

Fortolkning 

Borgere, virksomheder og myndigheder kan få hjælp af Beredskabsstyrelsen til at fortolke de nationale bestemmelser for vejtransport af farligt gods og bestemmelser i ADR-konventionen. Tilbuddet om at få hjælp til fortolkning gælder dog kun bestemmelser, som hører under Beredskabsstyrelsens ressortområde.  

Læs om fordelingen af ansvar på området imellem de danske myndigheder ved at klikke på linket ”Myndigheder” i kolonnen til venstre.  

Ved vejtransport af farligt gods i udlandet skal man kontakte myndighederne i det pågældende land. Kontaktinformationer kan eventuelt findes via følgende link: Information om kompetente myndigheder i ADR-lande  

Fortolkninger af bred offentlig interesse
Nedenfor findes en liste med links til fortolkninger af bred offentlig interesse. Fortolkningerne henviser flere steder til konkrete afsnit i ADR-konventionen. Læs selve ADR-konventionen ved at klikke på linket ”ADR på Rigspolitiets hjemmeside” i højre kolonne.  

Vær opmærksom på, at Beredskabsstyrelsen ikke har kendskab til, hvordan bestemmelserne fortolkes i andre ADR-lande.

Klik på følgende links for at læse Beredskabsstyrelsens fortolkninger:


Mandskab og passagerer i køretøjer med farligt gods
Kun mandskab må som udgangspunkt befordres med køretøjer med farligt gods. Hvad der menes med mandskab – i modsætning til passagerer - er derfor afgørende for, om personen må befordres med køretøjet.  

Et medlem af et køretøjs mandskab er defineret som en chauffør eller enhver anden person, der ledsager chaufføren af sikkerheds-, sikrings-, uddannelses- eller driftsmæssige grunde. Det fremgår af afsnit 1.2.1 i ADR.Grundlæggende regler om mandskab og passagerer

ADR

Emne

Fortolkning

Afsnit 1.2.1

Definitioner

Medlem af et køretøjs mandskab: En chauffør eller enhver anden person, der ledsager chaufføren af sikkerheds-, sikrings-, uddannelses- eller driftmæssige grunde.

Afsnit 8.3.2

Brug af brandslukningsmateriel

Medlemmer af køretøjets mandskab skal være kendt med anvendelsen af brandslukningsmateriellet.

Afsnit 8.1.5

Diverse udstyr og personlige værnemidler

Transporterende enheder med farligt gods skal til hvert medlem af køretøjets mandskab være forsynet med:

- En advarselsvest (f.eks. som beskrevet i europæisk standard EN 471). 
- En transportabel belysningsanordning i overensstemmelse med 8.3.4.
- Et par beskyttelseshandsker. 
- Øjenbeskyttelse (f.eks. beskyttelsesbriller).
- En flugtmaske (luftvejsbeskyttende udstyr) ved transport af stoffer med fareseddel 2.3 eller 6.1.

Der skal derudover medbringes øvrigt udstyr som nævnt i afsnit 8.1.5 i ADR.

Afsnit 8.3.1

Passagerer

Der må ikke befordres andre personer end mandskabet på transporterende enheder med farligt gods.


Eksempler på personer omfattet af køretøjets mandskab
Personer, der ledsager chaufføren af sikkerhedsmæssige grunde, kan f.eks. være transportørens sikkerhedsrådgiver, der ønsker at undersøge eller føre tilsyn med virksomhedens transport af farligt gods for at forbedre sikkerheden.

Personer, der ledsager chaufføren af sikringsmæssige grunde, kan f.eks. være personale, som skal være med til at forebygge, at det farlige gods bliver stjålet.

Personer kan ledsage chaufføren af uddannelsesmæssige grunde:

  • Hvis de selv skal uddannes, fordi de har eller skal til at have en opgave, der vedrører transport af farligt gods ad vej, eller;
  • Hvis de skal uddanne chaufføren, og denne uddannelse forudsætter, at chaufføren befinder sig i sin vante arbejdssituation i førerhuset.

Eksempler knyttet til de uddannelsesmæssige grunde:
Personer, der selv skal uddannes, er f.eks. farligt gods-chaufførelever. Som led i deres uddannelse skal de køre med chaufføren i en praktikperiode.

Skolepraktikanter på folkeskoleniveau kan ikke være en del af mandskabet. Disse praktikanter hverken har eller skal have en opgave vedrørende transport af farligt gods ad vej.

Personer, der skal uddanne chaufføren, er f.eks. sikkerhedsrådgivere, som instruerer chaufføren i særlige forhold omkring transport af det farlige gods. Et andet eksempel er kørselsvejledere, som videreuddanner chauffører.

Personer, der ledsager chaufføren af driftsmæssige grunde, kan f.eks. være personale, der skal hjælpe med at læsse eller losse det farlige gods. Mekanikere og teknikere, der foretager kontrol og justering af køretøjet eller udøver fejlfinding på køretøjets computerudstyr er andre eksempler.

Uddannelse
Det er Beredskabsstyrelsens opfattelse, at mandskab, hvis tilstedeværelse er nødvendig for, at transporten kan fuldføres, har en opgave vedrørende den konkrete transport af farligt gods, og at de derfor skal have gennemgået uddannelse.

Uddannelsen skal være i henhold til kapitel 1.3 eller 8.2 i ADR - alt efter karakteren af den konkrete opgave.

Dette betyder samtidig, at mandskab, hvis tilstedeværelse ikke er nødvendig for, at transporten kan fuldføres, ikke har en opgave vedrørende den konkrete transport af farligt gods. Derfor behøver de ikke i denne sammenhæng at have gennemgået uddannelse.

Denne undtagelse gælder bl.a. den type mandskab, som er nævnt i eksemplerne ovenfor. Vær dog opmærksom på, at det samme mandskab kan blive omfattet af uddannelseskrav i en anden sammenhæng. Uanset hvad forudsættes det, at mandskabet er instrueret i at bruge brandslukningsmateriel og sikkerhedsudstyr. Det har nemlig betydning for deres personlige sikkerhed om bord på køretøjet.

Læs mere om uddannelse beskrevet i kapitel 1.3 i ADR ved at klikke linket i højre kolonne. Vær opmærksom på, at mandskab kan være omfattet af kravet om uddannelse i henhold til kapitel 1.10 i ADR uafhængigt af om de er omfattet af kravet om 1.3 uddannelse.

Undtagelser
I særlige tilfælde finder bestemmelserne om passagerer (afsnit 8.3.1), brug af brandslukningsmateriel (afsnit 8.3.2.) og diverse udstyr og personlige værnemidler (afsnit 8.1.5.) ikke anvendelse.

Det drejer sig f.eks. om transport, hvor den samlede mængde farligt gods i emballager pr. transporterende enhed er mindre end fastsatte mængdegrænser, populært kaldet for frimængdetransport. Læs mere om dette via følgende link: Frimængdetransport farligt gods

Men også hvis der f.eks. er tale om transport af farligt gods emballeret i begrænsede mængder i henhold til kapitel 3.4 i ADR.

Til toppen

Fastgørelse af orange fareskilte
Orange fareskilte skal fastgøres foran og bagpå den transporterende enhed. Det fremgår af punkt 5.3.2.1.1 i ADR.

Udtalelse om fastgørelsesmetode
Efter en konkret henvendelse om fastgørelsesmetode har Beredskabsstyrelsen tidligere afgivet følgende udtalelse:

Orange fareskilte skal være således fastgjort på en sådan måde, at man med en vis rimelighed kan forvente, at de forbliver i den foreskrevne position tilfælde af et uheld. Styrelsen finder således, at udgangspunktet må være, at skiltene skal skrues fast eller på anden måde være fikserede.

Fastgjort betyder fikseret
Skilte, der er ophængt i kæder, elastikker el.lign., er ikke fikserede, og styrelsen finder derfor ikke, at skiltene er tilstrækkelig fastgjorte i disse tilfælde. Styrelsen vil dog ikke afvise, at der findes magnetskilte i en kvalitet, der sikrer tilstrækkelig fastgørelse.

Magnetskilte vil dog næppe kunne opfylde kravet om brandbestandighed, hvis der er tale om skilte med farenumre, jf. punkt 5.3.2.2.2 i ADR.

Fra og med ADR 2009 er kravene til fastgørelse præciseret som følger:

• De orange fareskilte skal forblive fastgjorte, uanset køretøjets orientering. Det fremgår af punkt 5.3.2.2.1.
• Udskiftelige tal og bogstaver skal blive siddende uanset køretøjets orientering. Det fremgår af punkt 5.3.2.2.2.
• I punkt 5.3.2.2.5 er der fastsat en ny bestemmelse om krav til orange fareskilte udformet som foldeskilte.

Til toppen

Montering af ildslukkere
De forskrevne ildslukkere skal monteres på de transporterende enheder, så de er let tilgængelige for køretøjets mandskab. Det fremgår af punkt 8.1.4.5 i ADR. Monteringen skal ske, så ildslukkerne er beskyttet mod vejrmæssige forhold, og så deres funktionssikkerhed ikke påvirkes.

Montering betyder fastgjort på en fast plads
Efter en konkret henvendelse om monteringsmetode kan Beredskabsstyrelsen oplyse følgende:

Kravet om, at ildslukkerne skal ”monteres”, betyder, at ildslukkerne skal være fastgjort til køretøjet, så de sidder på en fast plads. Der er dog ingen bestemmelser om, at de skal være monteret på en udvendig flade.

Ildslukkerne kan altså i princippet være monteret i et skab på køretøjet. Forudsætningen herfor er fortsat, at ildslukkerne er let tilgængelige for køretøjets mandskab. Ifølge Beredskabsstyrelsens opfattelse indebærer det bl.a., at skabet ikke må være aflåst.

Synlig placering
Desuden skal ildslukkernes placering være synlig. Anbringes de i et skab, bør skabet mærkes med et ildslukkerpiktogram. Piktogrammet skal være udført i henhold til anvisninger fra Arbejdstilsynet.

Til toppen

Stuvning af kolli indeholdende smittefarlige stoffer
Kolli indeholdende smittefarlige stoffer skal stuves, så de er let tilgængelige. Det fremgår af tillægsbestemmelse CV25 (1) i afsnit 7.5.11 i ADR.

Udtalelse om stuvning af kolli
Efter en række henvendelser om stuvning af kolli indeholdende klinisk affald har Beredskabsstyrelsen givet følgende udtalelse:

Kolli, der skal håndteres efter tillægsbestemmelsen CV25 (1), skal være let tilgængelige. Der skal være direkte adgang til de enkelte kolli, uden at andre kolli skal fjernes eller flyttes først.

Kolli, der skal håndteres efter tillægsbestemmelsen CV25 (1), må derfor ikke stuves indimellem andet gods, under andet gods eller bag andet gods i forhold til lastrummets åbninger. Med andet gods menes såvel ikke farligt gods som farligt gods, der ikke skal håndteres efter tillægsbestemmelsen CV25.

Hele vognlæs kolli omfattet af CV25
For et vognlæs udelukkende bestående af farligt gods, der skal håndteres efter tillægsbestemmelsen CV25 (1), har tilgængelighedsbestemmelsen ingen praktisk betydning, da vognlæsset som helhed er tilgængeligt.

Det er i så fald ikke nødvendigt, at etablere adgang til hvert enkelt kolli i vognlæsset ved hjælp af en midtergang eller lignende.

Til toppen

Sidst opdateret 28-06-2019 - kl. 11:38