Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

National forebyggelsesstrategi

  Indholdsområde

   
  National forebyggelsesstrategi 
  National forebyggelsesstrategi
   

  National forebyggelsesstrategi 

  Beredskabsstyrelsen har udarbejdet en national strategi for forebyggelse af ulykker og katastrofer med vægt på borgernes tryghed.

  Den nationale forebyggelsesstrategi, som blev fremlagt den 2. februar 2017, skal medvirke til, at det danske samfund bliver mere robust og modstandsdygtigt. Strategien er udarbejdet i samarbejde med en række myndigheder og organisationer, som har deltaget i en arbejdsgruppe. Herudover har en bredere kreds af myndigheder, organisationer, foreninger m.v. været repræsenteret i en følgegruppe, som har haft lejlighed til at kommentere strategien og har haft strategien i høring.


  Hvorfor en forebyggelsesstrategi?

  Ulykker og katastrofer skaber lidelse, utryghed og tab af værdier. De senere år har vi bl.a. oplevet flere situationer med voldsomt vejr, og vurderingen er, at der vil blive flere af sådanne hændelser i fremtiden. Når det gælder brand, er udviklingen gået i retning af færre brande, herunder færre boligbrande. Men antallet af omkomne som følge af brand har i en årrække ligget højere i Danmark end i vores nordiske nabolande Norge og Sverige. De seneste par år har vi set en positiv tendens med færre branddøde, men antallet af ofre kan komme længere ned.


  Beredskabsstyrelsen vil med den nationale forebyggelsesstrategi anspore til at styrke beredskabskulturen i Danmark. Ved en række hændelser i de senere år, bl.a. i forbindelse med stormen Urd i december 2016 og stormfloden i januar 2017, så vi, at mange borgere er klar til at tage ansvar for deres sikkerhed og ejendom og er parate til også at hjælpe andre. Det vil strategien gerne understøtte.


  Mål og fokusområder

  Strategien har to overordnede mål:


  • Færre skal dø eller komme til skade som følge af brande, stærke storme og oversvømmelser, og udgifterne til skader i forbindelse med de forskellige hændelser skal nedbringes.
  • Borgernes risikobevidsthed, handlekraft, selvhjulpenhed og hjælpsomhed før, under og efter alvorlige ulykker og katastrofer skal styrkes.

  Borgerne i centrum

  Strategien beskriver en række veje, som skal føre frem til disse mål. Ikke i form af færdige løsninger eller fuldt tilrettelagte projekter, men ved at pege på nogle vigtige indsatsområder og rette fokus mod de grupper, der er mest udsat.


  Hvad det sidste angår, er der f.eks. fokus på at nedbringe antallet af omkomne som følge af brand. Her er ældre mennesker og andre mindre ressourcestærke befolkningsgrupper særligt udsatte. Derfor skal der fokuseres på disse grupper, hvis færre skal dø som følge af brand i fremtiden.


  Men fokus skal også rettes imod borgerne generelt. Alle har som udgangspunkt en egeninteresse i, at der ikke sker dem selv eller deres nærmeste noget. Derfor skal der være øget fokus på, hvordan man kan forbedre sine egne generelle færdigheder, f.eks. inden for viden om beredskabets virkemåde, kendskab til varsling og alarmering og kompetencer i forhold til førstehjælp og brandforebyggelse, så man bliver fortrolig med, hvordan man bedst griber ind og hjælper til, hvis det skulle blive nødvendigt.


  Helhedsorienteret og tværgående arbejde

  Nogle af nøgleordene i strategien er inddragelse og samarbejde. Inddragelse af borgerne, hvis tilstedeværelse, hjælpsomhed og interesse i egen sikkerhed udgør et godt afsæt for at styrke den samlede forebyggende indsats over for alvorlige ulykker. Og samarbejde med borgerne, som via lokalt forankrede netværk og projekter kan få direkte medindflydelse på deres egen tryghed og sikkerhed.


  For myndighedernes og andre aktørers vedkommende fremhæves samarbejde som en klar forudsætning for at nå målene. Strategiens fokus på borgerne, herunder borgernes egen rolle i forhold til at forebygge og afhjælpe konsekvenserne af ulykker og katastrofer, betyder ikke, at myndighedernes rolle og ansvar nedprioriteres. Den nationale forebyggelsesstrategi ændrer ikke ved det almindelige sektoransvar, men peger på, at øget og fornyet samarbejde på tværs af myndigheder og private aktører og på tværs af sektorer og faggrænser er nødvendigt.


  I højre kolonne findes links til oversigter over medlemmerne af henholdsvis arbejdsgruppen og følgegruppen.


  Læs og download den nationale forebyggelsesstrategi via linket i højre kolonne. Her findes også links til oversigter over arbejdsgruppens og følgegruppens sammensætning samt kommissoriet for udarbejdelsen af strategien.


  Sidst opdateret 03-03-2020 - kl. 08:50