Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Transport af håndsprit 
 

Transport af håndsprit 

Håndsprit er farligt gods.

Privatpersoner kan transportere mindre mængder håndsprit til eget forbrug uden at være omfattet af farligt gods reglerne. Læs om privatpersoners transport af farligt gods her: Privatpersoners transport af farligt gods 

Ligeledes kan medarbejdere i en virksomhed medbringe håndsprit til og fra et arbejdssted til eget forbrug på lempelige vilkår. Læs mere om undtagelsesbestemmelsen for sådan transport her: Transport af farligt gods til og fra et arbejdssted  

For logistisk transport af håndsprit i erhvervsmæssigt regi findes der til gengæld ikke i farligt gods reglerne en bagatelgrænse, der helt undtager transporten fra reglerne. Logistisk transport er f.eks. distribution, herunder forsyning af underenheder i en kommune med håndsprit. Der findes dog lempelige bestemmelser, der reducerer antallet af vilkår, der skal opfyldes, hvis givne mængdegrænser overholdes.

Derudover er der med baggrund i de sundhedsmæssige hensyn, der knytter sig til COVID-19-pandemien, indgået en international aftale, der i en periode lemper på kravene.

International aftale om transport af håndsprit i relation til COVID-19
Der eksisterer en international aftale (M328) om at undtage fra transportreglerne i forbindelse med transport af op til 240 liter håndsprit i relation til COVID-19 situationen. Danmark har tiltrådt aftalen. Læs aftalen via link i højre kolonne.

Med M328 undtages transport af håndsprit i beholdere på højst 5 liter og i mængder op til 240 liter pr. transporterende enhed (køretøj med eventuel anhænger) fra de fleste bestemmelser i ADR-konventionen. Der gælder dermed kun følgende få vilkår for sådan transport:

  • Medbring en kopi af aftalen (den findes i sin engelske udgave underskrevet af Færdselsstyrelsen i højre kolonne) samt bilaget på dansk (findes også i højre kolonne). 
  • Medbring en håndildslukker, der er egnet til brug på et køretøj, jf. nummer (5) i aftalen. Den skal efter Beredskabsstyrelsens opfattelse være til brandklasse A, B og C og have en kapacitet på mindst 2 kg pulver (eller tilsvarende kapacitet for andre slukningsmidler), dvs. svarende til minimumskravet i punkt 8.1.4.2 i ADR-konventionen.
  • Håndsprit-emballagerne skal være egnede til at forhindre udslip under normale transportforhold, jf. nr. (4) i aftalen.
  • Der må ikke samtidig transporteres andre typer farligt gods som last, jf. nummer (3) i aftalen.
  • Udvis forsigtighed og agtpågivenhed, så skade på liv, helbred, miljø eller materielle værdier forebygges, jf. § 3, stk. 1, i farligt gods bekendtgørelsen (828/2017).
  • Sørg for, at alle enheder på køretøjet er forsvarligt stuvet og fastgjort eller fastkilet, så de enkelte enheder ikke kan forskubbe sig i forhold til hinanden eller til køretøjet under normale transportforhold, jf. § 3, stk. 2, i farligt gods bekendtgørelsen (828/2017).

Skulle der ske en ulykke under transport, skal anvisningerne i sikkerhedskortet (bilaget til aftalen) følges, og der skal derudover ske rapportering til Beredskabsstyrelsen inden 24 timer, jf. nummer (7) i aftalen.

Der gælder således ikke farligt gods uddannelseskrav eller krav om farligt gods mærkning af emballager.

M328 gælder til og med 31. august 2020. Levering og forsyning af håndsprit vil herefter alt andet lige skulle ske på de sædvanlige vilkår for erhvervsmæssig transport af mindre mængder farligt gods:

Sædvanlige regler for transport af håndsprit
De regler, der normalt gælder for transport af håndsprit, som dog fraviges med ovennævnte aftale, men som umiddelbart må forventes at gælde igen fra og med september 2020, er følgende:

For logistiske godstransporter findes der som nævnt ikke en bagatelgrænse, der helt undtager transporten fra reglerne. Der findes dog lempelige bestemmelser, der reducerer antallet af vilkår, der skal opfyldes, hvis givne mængdegrænser overholdes.

Håndsprit henføres typisk til den farekategori, der i farligt gods reglerne kaldes emballagegruppe II. Det medfører følgende mængdegrænser for brug af de lempelige bestemmelser:

Transport af håndsprit i beholdere på højst 1 liter kan ske som såkaldt LQ-transport, men der gælder bl.a. krav til emballeringen og et uddannelseskrav for chauffør (og eventuel pakker): Generel vejledning om LQ-transport

Uddannelseskravet er følgende: Generel vejledning om kapitel 1.3 uddannelse

Som nævnt i vejledningen er der ikke fastsat krav til varigheden af sådan uddannelse eller til undervisningsformen og øvrig tilrettelæggelse. Den enkelte virksomhed kan afhængig af bl.a. den konkrete persons eller personalegruppes arbejdsopgaver vælge at gennemføre uddannelsen som f.eks. sidemandsoplæring eller onlinekurser. Det er dermed et virksomhedsansvar, hvordan uddannelsen tilrettelægges.

Beholderstørrelser på 1 liter er således ikke nok til helt at slippe for farligt gods vilkår, men uddannelseskravet er meget lempeligt. Der er ikke krav om et ADR-bevis, men kun om denne kapitel 1.3-uddannelse.

Transport af håndsprit i beholdere på over 1 liter kan ske som såkaldt frimængdetransport, hvor mængdegrænsen er 333 liter pr. transporterende enhed (køretøj med eventuel anhænger). Her gælder flere vilkår, bl.a. om anvendelse af UN-godkendt emballage og medbringelse af en håndildslukker, mens der stadig gælder samme uddannelseskrav som for LQ-transport: Generel vejledning om frimængdetransport

Hvis der er tale om beholdere på over 1 liter og den samlede mængde pr. transporterende enhed overstiger 333 liter, da skal det fulde sæt regler for transport af farligt gods følges: Generel vejledning om transport af farligt gods

Sidst opdateret 20-05-2020 - kl. 17:09