Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Brandforebyggelse 
 

Klassifikation af eksplosionsfarlige områder – ATEX  

Nogle virksomheder har områder, hvor antændelige dampe, brandfarlige gasser og brandbart støv kan forekomme i en blanding med luftens ilt, som kan antændes og skabe en eksplosion. Alle arbejdsgivere har pligt til at gennemgå virksomheden for at identificere, klassificere og afmærke disse såkaldte eksplosionsfarlige områder.

Det indebærer reglerne om ATEX. Læs mere via links i følgende liste:Eksplosionsfarlige områder
Eksplosionsfarlige områder er steder, hvor der kan være eksplosiv atmosfære i sådanne mængder, at det er nødvendigt at have forholdsregler til beskyttelse af sikkerhed og sundhed.

Eksplosiv atmosfære defineres som en blanding af luft og brandbare stoffer under atmosfæriske forhold, hvor forbrændingen efter antændelse breder sig til hele den uforbrændte blanding. De brandbare stoffer kan både være i form af gasser, dampe, tåger eller støv.

ATEX er en forkortelse for ATmosphére ÉXplosive. På dansk oversættes udtrykket til eksplosive atmosfærer. 

Til toppen
 
Det er omfattet af reglerne
Virksomheder, hvor der er eksplosionsfarlige områder, og som er omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde under eksplosiv atmosfære, f.eks. virksomheder, der oplagrer, håndterer eller producerer brandfarlige væsker, gasser eller støv. Det kan f.eks. være gastanke, sprøjteværksteder, tankstationer, savværker, møllerier osv.

Til toppen

Tilladelser
Alle virksomheder, som er omfattet af reglerne, skal foretage en vurdering af, om der er eksplosionsfarlige områder. Såfremt der vurderes at være risiko for eksplosionsfarlige områder, skal disse klassificeres. I de tilfælde hvor der i forvejen kræves en tilladelse til etablering af oplag, håndtering eller produktion ifølge beredskabsloven, skal klassifikationen godkendes af det kommunale/fælleskommunale redningsberedskab. Det gælder dog ikke for områder i udstyr, der anvendes efter producentens anvisninger. 

Til toppen

Regler
Alle arbejdsgivere har pligt til at gennemgå virksomheden for at identificere, klassificere og afmærke eksplosionsfarlige områder, dvs. områder hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære i større eller mindre omfang. Det indebærer reglerne om ATEX. Reglerne om ATEX er fastsat i:Bekendtgørelsen af fastsat af i medfør af beredskabslovens § 33, stk. 1, og § 70, stk. 4 og 5. Klik på følgende link for at læse loven:Bekendtgørelsen er en del af implementeringen af et direktiv fra Europaparlamentet og rådet. Rådet indeholder om minimumsforskrifter til forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse for arbejdstagere, der kan blive udsat for fare på grund af eksplosiv atmosfære. Klik på følgende link for at læse direktivet:Til toppen

Vejledninger

Beredskabsstyrelsen har udarbejdet en vejledning i klassifikation af eksplosionsfarlige områder. Vejledningen indeholder bl.a. eksempler på klassifikationer og henvisninger til relevante standarder, der kan benyttes til klassifikation. Læs vejledningen via følgende link:EU Kommissionen har udarbejdet en ikke-bindende vejledning i gennemførelse af Europaparlamentets og rådets direktiv om minimumsforskrifter til forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse for arbejdstagere, der kan blive udsat for fare på grund af eksplosiv atmosfære. Klik på følgende link for at læse vejledningen:Klik på følgende links for at få mere information via andre myndigheders hjemmesider:


  • Arbejdstilsynet – information om tekniske hjælpemidler i eksplosionsfarlige områder
  • Sikkerhedsstyrelsen – information om elektrisk materiel i eksplosionsfarlige områder

Til toppen

Meddelelser

Beredskabsstyrelsen udsender løbende meddelelser om de forskellige emner.Til toppen 

 

Sidst opdateret 12-11-2018 - kl. 08:51

Links

Kontakt

Brandforebyggelse
bfo@brs.dk