Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Kommune og Borger 
Banner - halmbrande
Brande i halm og hø er ikke bare kostbare og til gene. Brandvæsnerne bruger også mange ressourcer på brandslukningen.  

Halm og hø 

Hvert år er der brande i oplag af halm og hø – både i det fri og i bygninger. Tallene viser at der var 175 udrykninger til brande i oplag af halm eller hø i 2015.

Hvert år er der brande i oplag af halm og hø - både i det fri og i bygninger. En særlig risiko ved opbevaring af halm, hø, tagrør eller lign. er, at brande heri kan udvikle sig hurtigt og spredes over store afstande som følge af bl.a. flyveild og går der ild i omkringliggende bygninger, er der risiko for, at brandvæsnet også skal evakuere en eventuel husdyrbesætning. Erfaringer fra indsats ved halmbrande har desuden vist, at brand i halm i større stakke er vanskelige at slukke og begrænse.

Statistiken viser at der i perioden 2011-2015 har været 875 udrykninger til brande i oplag af halm eller hø. Man kunne tro, at tendensen er årstidsbestemt, men brandene ses hele året.

Branden er ikke bare kostbare og forbundet med en masse gener. Brandvæsnerne bruger også mange ressourcer på brandslukningen. En del af brandene er påsatte, men brandene skyldes derudover være menneskelige faktorer, vejret og opbevaringsforhold, f.eks:

 • Afbrænding (f.eks. af affald)
 • Elektriske installationer
 • Motorkøretøjer
 • Varmt arbejde
 • Fyringsanlæg
 • Uforsigtighed generelt
 • Lynnedslag
 • Brandstiftelse


Praktiske råd

 • Rygning forbudt
 • Hold rent og ryddeligt, f.eks. ved at fjerne løst halm
 • Sørg for, at uvedkommende ikke har adgang til halmen
 • Anvend kun arbejdsmetoder, hvor du kender proceduren og risikoen
 • Undgå varmt arbejde tæt på halm og letantændeligt materiale – husk pulverslukker og vandslange i nærheden
 • Kontrollér arbejdsstedet efter udført varmt arbejde
 • Hav tilstrækkelig afstand mellem/til bygninger
 • Undgå oplag mv. ved branddøre
 • Flugtveje skal være frie og ryddelige i hele bredden – også af hensyn til brandvæsnet
 • Vær opmærksom på maskinopstilling og placér ikke motorkøretøjer i eller ved oplaget
 • Fjern antændelseskilder som gasser mv.
 • For at mindske risikoen for brandskader kan oplaget opdeles. Man skal så sikre, at fritliggende oplag overholder de gældende afstandskrav, jf. de tekniske forskrifter.


Reglerne
Reglerne for oplag af halm og hø er beskrevet i Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring af mel, visse brandfarlige virksomheder og oplag af 1. februar 1990 med senere ændringer (TF-visse). (se link i højre kolonne)

Der er endvidere udarbejdet en vejledning, der har til formål at uddybe og forklare hvilke regler, der er vigtige at følge, når man skal oplagre halm eller hø. I vejledningen er der angivet en række anbefalinger, som kan være med til at øge brandsikkerheden i forbindelse med oplag af halm eller hø. (se link i højre kolonne).

 • Mindre oplag på højst 1000 m3 af halm, hø, tagrør eller lignende kan etableres uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet), når oplaget placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter. Såfremt oplaget ikke overholder kapitel 15 i TF-visse, skal kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) give tilladelse til oplaget.

 

 • Oplag over 10 m3 i det fri og over 1.000 m3 i en bygning er omfattet af kapitel 15 i TF-visse, og kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) skal give tilladelse til oplaget.
Sidst opdateret 13-06-2019 - kl. 08:52