Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Kommune og Borger 
 

Nordiske forsknings- og vidensprojekter på brandforebyggelsesområdet 

Beredskabsstyrelsen har i samarbejde med sine nordiske søsterorganisationer udarbejdet en fælles oversigt over nordiske forsknings- og vidensprojekter på det brandforebyggende område.

Oversigten over forsknings- og vidensprojekter skal synliggøre forskningsresultater på tværs af landene, så viden deles, og forskningsressourcer m.m. bruges bedst muligt. Der er tale om et udvalg af projekter, som myndighederne med ansvar for brandforebyggelse i de enkelte nordiske lande har meldt ind. Beredskabsstyrelsen vil løbende opdatere listen.


Listen herunder giver et overordnet indtryk af de forskellige projekter. Ved at følge linket i højre kolonne kan du læse og downloade en mere detaljeret oversigt, som rummer flere informationer om de enkelte projekter. Listen er landeinddelt. Brug linkene herunder for at gå direkte til de enkelte lande.Danmark

Emne

År

Projekttitel

Læreanstalt m.v.

Opsummering

Hvordan berusede mennesker opfører sig, hvis de skal evakueres i en katastrofesituation

2015

Evakuering af berusede mennesker i katastrofesituationer

DTU Byg - Institut for byggeri og anlæg

Forskere bliver klogere på evakuering af berusede unge.
Projektbeskrivelse

Brandsyn

2014- 2017

Effekter af den kommunikative brandforebyg-gelse via brandsyn

Roskilde Universitet (RUC) Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationstekno-logier (CBIT)

Studie i effekter af den kommunikative brand-forebyggelse via brandsyn.
Projektbeskrivelse

Forebyggelse gennem medier

2015- 2017

Forebyggelse gennem medier

Roskilde Universitet (RUC) Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationstekno-logier (CBIT)

Studie af hvordan offentlige institutioners kommunikation om forebyggelse til borgerne gennem redigerede og reagerede medier formidles og fortolkes.
Projektbeskrivelse

Brandsikker anvendelse af materialer

2013- 2015

Risikovurdering af nye materialer

DBI, DTU, Lund Universitet mfl.

Udvikling af metoder til risikovurdering af materialer til avanceret anvendelse  i byggeri
og maritim.
Projektbeskrivelse

Brandsikker anvendelse af materialer

2013- 2018

Flere projekter: COMPASS, E-Ferry, Trailer
Cat mfl.

DTU Mekanik

Udvikling af brandsikre metoder til anvendelse af letvægtsmaterialer i maritim.
Projektbeskrivelse

Resiliens for kritisk infrastruktur

2015- 2018

Improver

SP, SP Norway, Tromsø Uni., JRC Belgium

Improved risk evaluation and implementation of resilience concept to critical infrastructure

Simulering af brandprøvninger

2013- 2016

Fire Tools

Lund Universitet

Formålet med projektet er at skabe computer-simuleringsværktøjer, metoder og modeller, der kan udnytte de traditionelle dyre og tidskrævende brandprøvninger optimalt.
Projektbeskrivelse

Tidlig detektering af brand

2013- 2015

SmokeSense

Fraunhofer

Vi udvikler en kunstig næse, som kan detektere brand tidligt i fx husholdnings-apparater. Formålet er, at kunne afbryde apparatet før branden udvikler sig, så branden helt undgås. Det skal føre til færre brande og en begrænsning i brugen af flammehæmmere.
Projektbeskrivelse

Brandsikker anvendelse af materialer

2013- 2015

Brandteknisk innovations-støtte

DTU

Vi udvikler viden, testmetoder, håndbøger mv. om brandteknologi, som gør det nemmere at bygge huse, skibe og offshore platforme. Herudover styrke vi danske virksomheders konkurrenceevne via deltagelse i international standardisering.
Projektbeskrivelse

Tidlig detektering af brand

2015- 2018

FireDetect

Dansk Fundamental Metrologi

Vi udvikler en ny branddetektor baseret på laserteknologi, som kan detektere brande i fx stærkt støvede områder. Forventningen er, at den fx kan bruges i landbrug eller biobrændselsoplag.

Gå til toppen

Sverige

Emne

Dato

Projekttitel 

Læreranstalt m.v.

Opsummering

Bränder i bostadsmiljö - tematisk utlysning

2014- 2018

Analys av brandsäker-hetens fysiska bestämnings-faktorer och tekniska åtgärder som stöd till nollvisionen

SP Fire Research, Lunds tekniska högskola

Trots omfattande insatser såsom brandvarnare har antalet döda i bostadsbränder inte minskat de senaste 20 åren. Detta projekt kommer att undersöka varför insatserna inte har påverkat antalet omkomna. Projektet kommer även att ge rekommendationer på nya kostnadseffektiva åtgärder som kan införas i Sverige som en del i arbetet med den nationella visionen om noll döda i bränder

Bränder i bostadsmiljö - tematisk utlysning

2014- 2018

Mot en evidensbaserad nollvision kring bostadsbränder

Karlstads universitet

Sverige har en nollvision på brandområdet som säger att ingen ska behöva dö eller skadas allvarligt i bostadsbränder. Men antalet drabbade minskar inte. Nu ska forskare studera vad detta beror på och vad som kan göras för att skydda särskilt utsatta grupper

Bränder i bostadsmiljö - tematisk utlysning

2014- 2018

Bostadsbränder i storstadsområden – rumsliga skillnader och brandsäkerhetsarbete i den socialt fragmenterade staden.

Malmö Högskola

Trots åtgärder som brandvarnare, brandsläckare, informationskampanjer och hembesök har antalet bränder i bostäder varit relativt oförändrat de senaste femton åren i Sverige. Men det finns skillnader mellan bostadsområden och städer.
Projektbeskrivelse

Produktsäkerhet

2014-
2015

Självslocknande cigaretter - teori och verklighet

SP Fire Research

Det syns ingen skillnad i statistiken sedan de självslocknande cigretterna infördes. Fungerar de utanför laboratoriet?
Rapport

Produktsäkerhet

2015

Studie - Helhetssyn avseende möblers brandegenskaper

SP Fire Research

Kan materialval och design ersätta flamskyddsmedel?

Brandskydd för riskutsatta

2015

Vilka kommuner arbetar särskilt med brandskydd för riskutsatta individer

Ej valt ännu

Sedan MSB gav ut väglednignen om individanpassat brandskydd har flera kommuner börjat arbeta efter den modellen, men hur många och på vilket sätt?

Värderingar av brandskydds-åtgärder

2013-2015

Kvantifiering av variationer vid beräkning av strukturers respons vid brandexponering

SP Brandteknik

Syftet med projektet är att få information som kan användas för bedömning, verifiering och framtagning av regler för strukturmekaniska beräkningar av brandutsatta konstruktioner genom att karakterisera vilken inverkan valda antaganden och typ av beräkningsmetodik har vid beräkning av strukturers beteenden vid brand

Värderingar av brandskydds-åtgärder

Pågår

Riskbaserad dimensionering av bärförmåga vid brand

Wuz risk consul-
tancy AB, Lunds tekniska högskola

Projektet målsättning är att i form av ett forskarutbildningsprojekt utveckla metoder för
dimensioneringen av bärförmåga vid brand så att denna kan utföras på ett mer
kostnadseffektivt sätt än vad som sker idag. Detta är möjligt genom att introducera en
riskbaserad dimensioneringsteknik, samtidigt som särskilda frågeställningar kring
kravnivåer, hantering av stora byggnader och möjlighet att ta hänsyn till aktiva system
adresseras

Samspelet mellan människa, teknik, organisation och samhälle

2015-2017

Simulering av brand i Virtual Reality

Lunds Tekniska Högskola

Projektet avser att utveckla och implementera modeller för visualisering av brandgaser och interaktionen mellan brandgaer och ljuskällor samt interaktion mellan användare (människa) och virtuell miljö i form utav ett brandscenario

Samspelet mellan människa, teknik, organisation och samhälle

2015

Brandutsatta högstadieskolor: orsaker, preventiva faktorer och effektiva motåtgärder

Göteborgs
universitet

Syftet med projektet är att identifiera och fördjupa förståelsen av preventiva faktorer och åtgärder som kan förklara minskad förekomst av anlagda skolbränder, med ett särskilt fokus på utsatta högstadieskolor i storstadsmiljö.
Rapport

Samspelet mellan människa, teknik, organisation och samhälle

Pågår,
klart
2015

Utrymning i långa trappor uppåt: Utmattning, gånghastighet och beteende

Lunds Tekniska Högskola

Syftet med projektet är att genom en serie utrymningsförsök studera och kvantifiera det förväntade utrymningsförloppet uppför trappor, med avseende på bland annat utmattning, gånghastighet och beteende

Samspelet mellan människa, teknik, organisation och samhälle

Pågår

Förstudie: Nya markörer vid obduktion för toxiska ämnen från brand

Rättmedicinal-verket/Rätt-
medicin i
Göteborg

Projektets mål är att undersöka om det är sannolikt att andra brandgaskomponenter än CO och HCN i vissa fall kan utgöra dödsorsaken eller bidra till döden samt att finna analytiska markörer för dess ämnen

Samspelet mellan människa, teknik, organisation och samhälle

Pågår

Förflyttning vid utrymning

Lunds tekniska högskola

Syftet med projektet är att undersöka hur personer rör sig i närheten av hinder, nämligen trånga
passager, trappor och hörn

Samspelet mellan människa, teknik, organisation och samhälle

Pågår

Svår person-skada eller dödsfall till följd av brand eller motsvarande

Brännskade-centrum, Plastik- och Käkkirurgiska kliniken

Att presentera data angående epidemiologi och sociodemografi för
brännskadade i Sverige

Branskydd i transportmedel

2014- 2015

CFD modellering av brandförlopp i tunnelbane-vagnar olika ventilations-förhållande

SP Brandteknik

Design bränder för tunnelbana- eller tågvagnar kan skilja sig kraftigt från en till en annan. Det är inte möjligt att utföra fullskaliga
tester för varje ny typ av transportvagn. Istället kunde CFD modellering vara ett bra alternativ för att ta fram designbranden för en
viss vagn förutsatt att de viktigaste parametrarna relaterade till förbränning av material är kända från småskaliga laboratorietester och
att CFD-modelleringen är adekvat kontrollerad och validerad

Brandskydd och risker i industriell verksamhet

2014-2015

Brandbeteende och risk för uppkomst av brand i utrymmen skyddade med permanent reducering av syrhalten

Lunds Tekniska Högskola

Syftet är att öka kunskapsnivån om brandbeteende, antändningsegenskaper, effektutveckling och produktion av sot vid brand i syrgasreducerade miljöer

Brandskydd och risker i industriell verksamhet

2015

Brinnegenskaper hos etanolbränsle

SP Brandteknik

The ultimate goal of the ETANKFIRE project is to develop and validate a methodology for suppression of tank fires containing ethanol fuels and to determine the large scale burning behavior of ethanol fuels to ensure proper investment in the fire protection of ethanol storage facilities.
Rapport

Brandskydd i byggnadsverk

2014- 2015

Brandskydd i dubbelglas-fasader

Brandskyddslaget

En brand i en dubbelglasfasad kan få ett helt annat förlopp jämfört med en byggnad med traditionell ennkelglasfasad

Brandskydd i byggnadsverk

2014- 2015

Brandstopp i byggnads-konstruktioner

SP Brandteknik

Syftet är att utveckla metodik för att verifiera funktionen hos olika typer av brandstopp i byggnader, att dokumentera funktionen hos några typer av brandstopp enligt relevant metodik samt att ge riktlinjer för hur brandstopp ska utformas och användas

Brandskydd i byggnadsverk

Pågår

Rumsgeometrins påverkan på brandgas-spridning

Lunds Tekniska Högskola

Projektets syfte är att ta fram kunskap om hur vissa rumsgeometrier påverkar brandgasspridning inom en brandcell och undersöka om det finns geometrier som nmedför allvarligare konsekvenser i olika typer av objekt

Brandskydd i byggnadsverk

2014- 2016

Påverkan på balkar vid lokal brand

Luleå Tekniska Universitet

Avsikten är att skapa en metod och utveckla en praxis för att dimensionera vid lokal brand och att ta fram underlag för att kunna
reducera skyddsåtgärderna utan att göra avkall på säkerheten

Brandskydd i byggnadsverk

2014

Uppföljning och analys av brandskydd i samhället - behovsanalys & metodutveckling

SP Brandteknik

Projektet syftar till att utvärdera metoder för hur brandskyddet följs upp. Hur förändras det och hur effektiva är olika styrmedel

Brandskydd i byggnadsverk

2014- 2015

Brandskyddsfärgens funktion vid riktiga bränder

SP Brandteknik

Syftet med projektet är att ge vägledning kring hur stålkonstruktioner skyddade med brandskyddsfärg kan dimensioneras för bränder
som avviker från standardbrandkurvan

Brandskydd i byggnadsverk

2013- 2014

Brand inducerad takjets egenskaper i tunnlar under olika ventilationsförhållanden

SP Brandteknik

Projektet fokuserar på undersökning av brandinducerade takstrålars egenskaper under olika ventilationsförhållanden i långa och smala utrymmen som korridorer samt transport- och distributionstunnlar.
Rapport

Brandskydd i byggnadsverk

2013- 2015

Utveckling och validering av enkla och praktiska modeller för beräkning av brangastemperaturer i rum/brandceller

SP Brandteknik

Vid funktions-baserad dimensionering av konstruktioner för brand kan man anta Eurokodernas s.k. parametriska bränder. De är begränsade till att väggar, tak och golv är av samma homogena och tjocka konstruktioner med konstanta termiska egenskaper. Projektet avser att ytterligare utveckla
modeller för mer realistiska omslutande konstruktioner

Brandskydd i byggnadsverk

2013- 2015

Utformning av utrymningsplats

SP Brandteknik

Nya byggregler ställer krav på utrymningsplatser för funktionsnedsatta. Men hur de ska vara utformade framgår ej

Brandskydd i byggnadsverk

2013- 2015

Validering och evaluering av FireFOAM

Lunds Tekniska Högskola

Projektet ska validera och evaluera beräkningsmodellen FireFOAM

Brandskydd i byggnadsverk

2013- 2014

Fallstudie av konstruktionsbränder

Lunds Tekniska Högskola

Projektet ska studera och analysera ett antal konstruktionsbränder i byggnader med en LTH-utvecklad metod.
Rapport

Brandskydd i byggnadsverk

Pågår

Detaljutformning av moderna betongkonstruk-tioner för att förbättra brandmotstånd-het

SP Brandteknik

Målet är att identifiera detaljutformning som orsakar den
okontrollerade typen av kollaps och att föreslå alternativa eller kompletterande åtgärder
för att begränsa risken för kollaps

Brandskydd i byggnadsverk

2012- 2017

PRISME 2 - Validering och användning av brandprovningar vid underventilerade förhållanden

Lunds Tekniska Högskola

Projektet ska ge en översikt av möjligheter och begränsningar av mjukvaror för prediktering av underventilerade bränder, men även för ventilerade utrymmen

Dödsbränder

Pågår

Metaanalyse af dødsbrande 2013/2014

Lunds Universitet - Avdelingen för Brandteknik

Metaanalyse af dødsbrande 2013/2014: Brandudredninger, obduktionsprotokoller, politirapporter og øvrigt materiale (f.eks. Pressemeddelelser)

Studie om kommuners arbete med individanpassat brandskydd

2016

Forskningsprojekt

Karlstads universitet, Centrum för Personsäkerhet

Majoriteten av de personer som omkommer i bränder dör i sin bostad. Det är vanligt att den drabbade har någon form av funktionsnedsättning. Som en del i arbete med att nå målen i den nationella strategin för stärkt brandskydd genom stöd till enskilda vill MSB att kommuner arbetar med att identifiera särskilt riskutsatta och individanpassa brandskyddet där så behövs. Som stöd för ett sådant arbete gavs en vägledning ut 2013.
Projektbeskrivelse

Gå til toppen

Finland

Emne

Dato

Projekttitel 

Læreanstalt m.v.

Opsummering

Fatal fires

2007- 2016

Fatal fires 2007-2015

Pelastusopisto

 

Fire safety

2014- 2015

Fire safety of chimneys and fireplaces

Industria Oy, The Confederation of Finnish Construction Industries RT

 

Apartment fires

2015- 2016

Pressure control at apartment
fires

Aalto University, Varsinais-Suomi Fire Department, Stravent Oy, VTT Oy, Palotekninen ins.tsto Markku Kaurilala Oy

 

Fire Fighting Methods

2015- 2016

Complementary extinguishing methods

Pelastusopisto, Keski-Uusimaa Fire Department

 

Gå til toppen

Norge

Emne

Dato

Projekttitel 

Læreanstalt m.v.

Opsummering

Dødsbrann

2015-2016

Forebyggende og målrettede tiltak mot dødsbranner i risikogrupper - Tekniske tiltak

SP Fire Research AS

Kartlegge og vurdere ulike tekniske tiltak som kan virke for å forebygge dødsbranner hvor personer fra sårbare grupper er involvert

Dødsbrann

2015- 2016

Forebyggende og målrettede tiltak mot dødsbranner i risikogrupper - Organisatoriske tiltak

SP Fire Research AS / NTNU Samfunns-forskning

Kartlegge og vurdere ulike organisatoriske tiltak som kan virke for å forebygge dødsbranner hvor personer fra sårbare grupper er involvert

El- og gassdreven kjøretøy

2015- 2016

El- og gassdreven kjøretøy i innelukkede rom

SP Fire Research AS

Kartlegge viktige brannrelaterte problemstillinger knyttet til el- og gassdrevne kjøretøy i innelukkede rom (f.eks. parkeringsanlegg, tunneler og bilferjer). Områder der det behøves videre utredning eller utvikling av nye verktøy for forebygging og håndtering av brannscenarier vil bli beskrevet. Regelverk og praksis vil bli gjennomgått, og basert på evalueringen, vil det gis anbefalinger om eventuelle behov for endringer. Prosjektet vil fokusere på dagens og fremtidens teknologi for energibærere i transportsektoren

Slukkemetoder

2014- 2015

Slukkemetoder med lite vann

SP Fire Research AS

Evaluere slokkeeffekten på skjærslokker i rom med små og store volum for kvantitiativt å kunne angi behovet for slokkevann og hvordan skjærslokkeren innvirker på røyk og varmeutviklingen i branngassene

Røykvarsler

2014- 2016

Røykvarsler

SP Fire Research AS

Undersøke i hvilket omfang kravet om røykvarsler i bolig blir fulgt opp, og kartlegge nivået av giftige gasser på det tidspunktet en røykvarlser går i alarm

Passivhus og grønne byggverk

2015

Passivhus og grønne byggverk

SP Fire Research AS

Belyse problemstillinger knyttet til brann og energibesparende byggverk. Dette skal vurderes og dokumenteres gjennom litteraturstudier, analyser, beregninger og eventuelt case studier basert på de formulerte hypotesene

Brannetter-forskning

2015

Brannetter-forskning

SP Fire Research AS

Forprosjektets målsetting er å kartlegge status for forskningen innenfor brannetterforskning.
Rapport

Ulmebrann

2015- 2017

EMRIS - Emerging risk from smouldering fires

Høgskolen Stord/Haugesund (HSH)

A research project on Smoldering Fire as a phenomenon, the risks and dangers associated with these fires, and ways to prevent and combat them.
Projektbeskrivelse

Brannsikre møbler

2015

Brandkrav på möbler och dess koppling till behovet av flamskyddsmedel.

SP Fire Research AS, prosjektleder Karolina Storesund

Prosjektet vil undersøke om det er mulig å designe brannsikre stoppete møbler uten flammehemmende tilsetninger

Optisk varsling

2016

Hvor og hvordan optiske varslere skal brukes.

SP Fire Research AS, prosjektleder Karolina Storesund

Dødsbranner

2016

Dybdeanalyse av norsk dødsbrannstatistikk.

SP Fire Research AS, prosjektleder Kristian Hox

Brannslokkningsutstyr til privat bruk

2016

Vurdering av supplerende brannslokkningsutstyr til privat bruk.

SP Fire Research AS, prosjektleder Andreas Gagnat Bøe

Gå til toppen

Island

Emne

Dato

Projekttitel 

Læreanstalt m.v.

Opsummering

FSE Design methods

2014- 2016

Fire Safety Engineering for Innovative and Sustainable Building Solutions

SP Fire, Boverket, Brandskyddslaget, KK konsult, Cowi, NCC, DBI, Lund University, Iceland Construction Authority, DIBK, Briab, ofl

Main aims: Create new FSE verification methods from a practical perspective, facilitate the implementation of performance-based regulations, and increase the use of innovative design and technology in the industry, i.e. green/sustainable buildings

Rescue capability assessment

2014- 2016

Risk Management Capability Based on Gaps Identification in the Baltic Sea Region

Iceland Construction Authority, DSB, MSB + Baltiska myndigheter

Main aim is to contribute to the implementation of a macro-regional civil protection strategy and joint macro-regional prevention and preparedness approach towards major hazards such as mayor fires, forest fires, storm, accident at sea, etc.

Rescue capability and resilience

2014- 2019

NORDRESS, Nordic Centre of Excellence on resilience and societal security

Experts from various organizations in Denmark, Iceland, Norway, Sweden and Finland

The Nordic Centre of Excellence, NORDRESS, will focus on natural hazards and societal resilience and is presented

Sidst opdateret 13-10-2016 - kl. 13:24

Kontakt

Spørgsmål vedrørende forskning og udvikling på det brandforebyggende område kan rettes til:


Kommune og Borger
kob@brs.dk