De fleste af Beredskabsstyrelsens opgaver inden for forebyggelse, udvikling og koordination varetages fra hovedkvarteret i Birkerød.

Hovedkvarteret er også kontaktpunkt for henvendelser fra myndigheder og organisationer i ind- og udland om assistance til større ulykker og katastrofer, herunder nukleare hændelser. Styrelsens hovedkvarter er bemandet døgnet rundt.

Her får du et overblik over Beredskabsstyrelsens kontorer og deres fokus.

 

Ledelsessekretariatet

 • Direktionsbetjening og departementsbetjening, bl.a. koordination af styrelsens bidrag til besvarelser af folketingsspørgsmål, input til lovforslag og øvrig ministerbetjening.
 • Sager vedrørende Beredskabsstyrelsens organisation og strategiske styringsgrundlag, bl.a. koordination af styrelsens bidrag til politiske aftaler, herunder forligsforberedelse og forligsopfølgning.
 • Ledelsessekretariatet er ansvarlig for Beredskabsstyrelsens virksomhedsstyring, hvilket blandt andet omfatter koordinering og opfølgning på forsvarsforliget, styrelsens mål- og resultatplan samt på interne virksomhedsplaner.
 • BRS-KTP-LESEK@brs.dk

Brandforebyggelse

 • Fastsættelse af regler for brand- og eksplosionsfarlige virksomheder og oplag, herunder rådgivning om reglerne.
 • Sagsbehandling og rådgivning om sikkerhed ifm. vejtransport af farlige stoffer.
 • Udvikling og formidling af reglerne for brandsyn og reglerne for brandværnsforanstaltninger på visse områder.
 • Tilsyn – overordnet sektortilsynsopgaver inden for beredskabslovens kapitel 7.
 • BRS-KTP-BFO@brs.dk

Internationalt Beredskab

 • Tovholder og motor på Beredskabsstyrelsens internationale missioner.
 • Kapacitetsudvikling på det humanitære område og koordination af dansk deltagelse i internationalt beredskabssamarbejde i EU, FN, NATO, Norden og Østersørådet mv. samt Færøerne og Grønland.
 • BRS-KTP-IBR@brs.dk

Kommune og Borger

 • Tilsyn med og rådgivning af de kommunale redningsberedskaber, herunder med den risikobaserede dimensionering, retningslinjer for indsatsledelse (REFIL) og indsatsjura, beskyttelsesrum m.v.
 • Borgernær forebyggelse af brand og andre andre ulykker, herunder den nationale forebyggelsesstrategi, og frivilligområdet
 • BRS-KTP-KOB@brs.dk

Kommunikation og Varsling

 • Drift og udvikling af varslingssystemer, herunder sirenevarsling
 • Krisekommunikation til borgerne ved større ulykker og katastrofer
 • Intern og ekstern kommunikation og presse
 • BRS-KTP-KOM@brs.dk

Krisestyring

 • Videreudvikling af det nationale krisestyringssystem, bl.a. den nationale krisestyringsøvelse, KRISØV
 • Analyse af risici, tendenser og krisestyringskapacitet – overblik over udvikling og udfordringer ift. større beredskabshændelser
 • Udvikling, undervisning og rådgivning ift. metoder vedr. beredskabsplanlægning og krisestyring
 • Gennemgang af statslige myndigheders generelle beredskabsplaner
 • BRS-KTP-KRI@brs.dk

Nationalt Beredskab

 • Koordination af Beredskabsstyrelsens operative opgaver på nationalt plan, herunder ledelse af større nationale indsatser
 • Udvikling og anskaffelse af materiel og køretøjer, herunder indgåelse af rammeaftaler mv. også for de kommunale redningsberedskaber
 • Radiokommunikation og ledelsesstøtte, herunder drift og udvikling af SINE i Beredskabsstyrelsen
 • BRS-KTP-NBR@brs.dk

Kemisk Beredskab

 • Kemiske analyser i forbindelse med akutte uheld, terror, udslip og brand
 • Rådgivning døgnet rundt enten telefonisk eller on-site
 • Indgår i HazMat beredskab med bl.a. sporing, prøvetagning og analyser on-site
 • Beregning af spredningsprognoser for giftige gasser og brandrøg
 • BRS-KTP-KEM@brs.dk

Nukleart Beredskab

 • Operativt måleberedskab, bl.a. kontinuerlig måling af strålingsniveauer i Danmark og Grønland
 • Koordination af det nationale nukleare beredskab, bl.a. udgivelse og revision af den nukleare beredskabsplan
 • Beslutningsstøttesystemer, bl.a. beregning af spredningsprognoser
 • Tilsyn og sikkerhedskontrol
 • BRS-KTP-NUC@brs.dk

Sikkerhed og Drift

 • Databeskyttelse, informationssikkerhed og arbejdsmiljø i Beredskabsstyrelsen
 • Opgaver i forbindelse med styrelsens bygge- og anlægsvirksomhed, herunder energi og miljø
 • BRS-KTP-SID@brs.dk

Strategisk HR og Officersskolen

 • Karriere-, og kompetenceudvikling af alle medarbejdergrupper - uniformerede og civile
 • Styring, drift og udvikling af Beredskabsstyrelsens
  Officersskole og Sergentskole, bl.a. videreuddannelse af sergenter mv.
 • Sekretariatsfunktion for direktøren i koncernens HR-fora, bl.a. koncerntalentrådet, HR-ledelsesgruppemøder mm.
 • BRS-KTP-SHO@brs.dk

Strategisk uddannelse og pædagogik

 • Uddannelse og øvelse, herunder udarbejdelse af uddannelsesbestemmelser og uddannelsesplaner
 • Ledelse, udvikling og administration af Beredskabsstyrelsens samlede kursusvirksomhed
 • Internationale kursusaktiviteter, informations- og undervisningsmateriale
 • BRS-KTP-SUP@brs.dk

Viden og Analyse

 • Forskning og udvikling inden for redningsberedskabets område
 • Drift og udvikling af IT-systemer til indsamling og vidensdeling af data: redningsberedskabets Online Dataregistrerings- og Indberetningssystem, (ODIN), Redningsberedskabets Statistikbank
 • Publikation af temaanalyser om brandårsager, redningsberedskabets indretning og udvikling, effekt af redningsberedskabets arbejde mv.
 • BRS-KTP-VIA@brs.dk
Sidst opdateret 20. juli, 2020 - Kl. 21.10

Nødvendige (vis detaljer)

 • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

 • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

 • Facebook
 • Twitter
 • Google