Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Nukleart Beredskab 
Illustration: colourbox
Mange myndigheder samarbejder, hvis der f.eks sker en ulykke på et kernekraftværk i udlandet. 

Myndighedernes arbejde ved en ulykke 

Hvis der sker et udslip med radioaktive stoffer, eksempelvis fra et kernekraftværk i udlandet, arbejder en lang række myndigheder sammen for at beskytte befolkningen og begrænse følgerne af udslippet herhjemme. Det samme gælder, hvis et udslip af radioaktive stoffer i udlandet kan få konsekvenser for danskere i det uheldsramte land.

Rigspolitiet er internationalt kontaktpunkt for det danske nukleare beredskab, mens Beredskabsstyrelsen leder det operative beredskab. Begge myndigheder er bemandet døgnet rundt.

Hvis Rigspolitiet modtager en melding om en ulykke på et nukleart anlæg i udlandet, alarmeres Beredskabsstyrelsen, som træffer beslutning om, hvorvidt og i hvilket omfang det nukleare beredskab skal aktiveres.

Beredskabsstyrelsens opgave er at koordinere og lede myndighedernes samlede indsats. De danske myndigheder rådgiver også myndighederne på Grønland og Færøerne.

Fysiske beskyttelsesforanstaltninger og kommunikation til befolkningen
De opgaver, som en myndighed har ansvar for at løse til daglig, skal de også løse under en krise. I tilfælde af et udslip af radioaktive stoffer vil myndighederne derfor varetage de opgaver, der ligger i naturlig forlængelse af deres myndighedsområde til daglig.

I tilfælde af en ulykke vil informationer fra myndighederne om situationen og adfærdsregulerende informationer blive udsendt via beredskabsmeddelelser til pressen.

Nedenstående liste anskueliggør opgaverne og arbejdsdelingen mellem myndighederne i tilfælde af et udslip af radioaktive stoffer. I det konkrete tilfælde kan færre eller flere myndigheder være involveret med andre arbejdsopgaver end de, der fremgår nedenfor. Der er altså ikke tale om en udtømmende oversigt.

Myndighed

Ansvarsområde

Eksempler på arbejdsopgaver

Beredskabsstyrelsen

- Nukleare anlæg

- Kommunikation om situationen på et havareret kernekraftværk til befolkningen og pressen

- Måling af strålingsniveauer i Danmark og Grønland(se også måleberedskab)

- Prognoser for spredning af radioaktive stoffer (se også spredningsprognoser)

Sundhedsstyrelsen v. Statens Institut for Strålebeskyttelse

- Stråling
- Strålingsfare


- Kommunikation om strålingsfare til befolkningen og pressen

- Rådgivning til myndigheder og befolkningen om beskyttelsesforanstaltninger mod stråling

- Rådgivning af virksomheder

 

Fødevarestyrelsen

- Fødevaresikkerhed

- Kommunikation om fødevaresikkerhed til befolkningen og pressen

- Indførelse af importrestriktioner på fødevarer, som er forurenet med radioaktive partikler

Politiet

- Tryghed, sikkerhed, fred og orden

- Koordinerende ledelse for det nukleare beredskab

Udenrigsministeriet

- Tryghed og sikkerhed for danskere i udlandet

- Kommunikation om og gennemførelse af evakueringer af danskere i udlandet

 

Tabel: Skitse af arbejdsdelingen mellem myndighederne ved et udslip af radioaktive stoffer
Sidst opdateret 04-11-2015 - kl. 11:59