Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Ekspertberedskaber 
Kernekraftværk. Foto: Colourbox
Beredskabsstyrelsen leder det nukleare beredskab i Danmark 

Nukleart Beredskab 

Beredskabsstyrelsen, Nukleart Beredskab, er som ekspertberedskab ansvarlig for en række opgaver inden for det operative nukleare beredskab, og Nukleart Beredskab varetager desuden en række myndighedsopgaver inden for det nukleare område.

Inden for det operative nukleare beredskab varetager Nukleart Beredskab bl.a. strålingsovervågning i Danmark og Grønland; med en række stationære målestationer foretages løbende måling af strålingsniveau med henblik på at konstatere forhøjet stråling fra radioaktive stoffer i luften, der kan stamme fra uheld eller ulykker på eksempelvis kernekraftværker. Nukleart Beredskab kan også foretage målinger af eventuelt nedfald ved udsendelse af målehold, ligesom radioaktiv forurening efter nedfald kan kortlægges meget nøjagtigt af Nukleart Beredskabs specialmålehold. Nukleart Beredskab har desuden en række specialiserede IT-baserede systemer til detaljerede prognoseberegninger og beslutningsstøtte.

Beredskabsstyrelsen har ansvaret for udarbejdelse og revision af den nationale nukleare beredskabsplan. Dette varetages af Nukleart Beredskab. Den nukleare beredskabsplan angår koordination og samarbejde mellem de myndigheder, der har ansvar for opretholdelse og videreførelse af samfundets funktioner i tilfælde af en nuklear ulykke, der kan påvirke dansk eller grønlandsk område eller danske/grønlandske interesser i udlandet.

Den nukleare beredskabsplan har bl.a. til formål at skabe overblik over forskellige myndigheders ansvar for opgaver med tilknytning til det nukleare beredskab og deres kapaciteter og ressourcer. En række myndigheder varetager inden for deres områder opgaver, der har tæt tilknytning til det nukleare beredskab. Dette følger af sektoransvarsprincippet. Det gælder eksempelvis politiet og myndigheder med opgaver angående sundhed, fødevarer, drikkevandsforsyning og landbrugserhverv. Den nukleare beredskabsplan omhandler især foranstaltninger og koordinering i akutfasen, hvorved der hurtigt kan iværksættes koordinerede beredskabsforanstaltninger på tværs af de pågældende myndigheder.

Beredskabsstyrelsen, Nukleart Beredskab, råder over en række kapaciteter til brug for det operative nukleare beredskab, herunder:

  • Stationære målestationer
  • Luftfiltermålestationer
  • Mobile målehold og specialmålehold
  • Køretøjer med avanceret måleudstyr
  • Avanceret måleudstyr til montering på helikoptere
  • IT-systemer til analyse og prognoseudarbejdelse
  • Personel- og materielrensekapaciteter samt kommunikationsmidler til beredskabspersonel, herunder eventuelt til støtte til andre myndigheder

Beredskabsstyrelsen, Nukleart Beredskab, er også nuklear tilsynsmyndighed i Danmark (i fællesskab med Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS)). De nukleare tilsynsmyndigheder varetager bl.a. tilsyn med det tidligere forsøgsanlæg Risø, hvor de tidligere reaktorer er under nedbrydning (dekommissionering). Nedbrydningen varetages af Dansk Dekommissionering, som er et statsejet selskab. Der føres især tilsyn med, at krav til sikkerhed på nukleare anlæg overholdes også under nedbrydningen.

Beredskabsstyrelsen er desuden myndighed for fysisk beskyttelse af nukleart materiale og nukleare anlæg. Dette område varetages også af Nukleart Beredskab, som bl.a. fører tilsyn med, at der træffes beskyttelsesforanstaltninger til beskyttelse mod tyveri af eller sabotage mod nukleart materiale, der eksempelvis er under transport. Pligten til at foretage selve beskyttelsen påhviler den, der eksempelvis bruger, opbevarer eller transporterer nukleart materiale. Dette område omfatter også beskyttelsesforanstaltninger på nukleare anlæg.

Endvidere varetager Beredskabsstyrelsen myndighedsopgaver i Grønland angående kontrol med den fredelige udnyttelse af nukleart materiale – sikkerhedskontrol. Dette område angår særligt kontrol med udnyttelse af det uran, som forventes at blive udvundet. Ansvaret for dette områder påhviler udenrigsministeren, men i henhold til lov varetager Beredskabsstyrelsen visse opgaver – bl.a. fastsættelse af særlige kontrolbestemmelser, tilsyns- og kontrolopgaver samt inspektioner. Disse opgaver varetages af Nukleart Beredskab.

Sidst opdateret 13-09-2019 - kl. 10:50

Kontakt

Nukleart Beredskab
nuc@brs.dk