Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Ekspertberedskaber 
Information om kemiske stoffer

Under indsatser ved hændelser med kemiske stoffer skal politi, redningsberedskab og evt. sundhedsberedskab træffe en række forholdsregler, idet stofferne kan være farlige for omgivelserne, personer og indsatspersonel i nærheden.

Beredskabsstyrelsen har i samarbejde med andre myndigheder udarbejdet materiale, der vedrører indsatser ved hændelser med kemiske stoffer.

Det drejer sig om:


Håndtering af kemikalieforurenede personer

Herudover er der produceret 12 håndteringskort til brug for de første, der skal tage sig af evt. kemikalieforurenede personer. Kortene indeholder konkrete forslag til rensning af kemikalieforurenede personer samt forslag til primær behandling af kemikalieskadede patienter.

Se håndteringskortene her:


De 12 håndteringskort består af hver to sider. Kortene er udarbejdet af Kemisk Beredskab i Beredskabsstyrelsen i samarbejde med Giftlinjen på Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital.

Information for indsatsledere på kemikalieberedskab.dk

På hjemmesiden kemikalieberedskab.dk findes detaljeret information om kemiske stoffer til indsatsledere, der skal gennemføre en indsats, hvor sådanne stoffer befinder sig. Hjemmesiden er udarbejdet med udgangspunkt i håndbøgerne 'Førsteindsats ved kemikalieuheld' og 'Indsatskort for kemikalieuheld'

På hjemmesiden findes forklaringer på de umiddelbare oplysninger om fare, der fremgår af mærkningen med numre og piktogrammer på etiketter. Denne mærkning kan f.eks. ses på bruger-pakninger, der indeholder farlige stoffer og på afmærkningen på pakninger og tanke, som indeholder farligt gods.