Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Kurser 
Dronefoto
 

Taktisk anvendelse af droner 

Baggrund:
Droner har i de seneste år vundet indpas i redningsberedskabet som et værktøj til beslutningsstøtte i forbindelse med varetagelsen af indsatsledelsen. For at understøtte redningsberedskabets brug af droner er det vigtigt, at organisationer råder over medarbejdere, der dels for indsatslederens vedkommende har indsigt i dronens muligheder og begrænsninger, og dels for dronepiloternes vedkommende har indsigt i den metodik, en indsats ledes efter for at kunne understøtte denne med droneflyvning.

Formål:
Formålet med kurset Taktisk anvendelse af droner er overordnet, at formidle viden og træne samarbejdet mellem indsatslederen og dronepiloten under indsats ved brand, således at flyvning med dronen bidrager med en merværdi til indsatslederens beslutningsgrundlag.

For dronepiloternes vedkommende skal kurset endvidere give dem en forståelse for de værktøjer/den metodik, indsatslederen benytter under ledelsen af indsatsen, således at de på et mere velfunderet grundlag kan understøtte indsatslederens arbejde.

For indsatsledernes vedkommende har kurset ydermere til formål at skabe indsigt i dronens muligheder og begrænsninger, således at de vil kunne anvende den information, der leveres fra en drone med termisk kamera, til at understøtte deres beslutningsgrundlag.

Indhold:
For dronepiloternes vedkommende arbejdes der på kurset med:

• Organisering af indsatsområde.
• Arbejdsmiljø og sikkerhed.
• Bygningskonstruktioner.
• Flyvning over et skadested.
• Situationsbedømmelsen og rekognoscering / Den danske model.
• EVLOS og natflyvning.
• Indsatslederens forventninger til samarbejdet med dronepiloten.
• Taktisk flyvning i bymiljø.

På fællesdelen (Indsatsledere og dronepilot) vil der blive fokuseret på:

• Indsatsjura i drone perspektiv.
• Dronen som værktøj.
• Samarbejdsmodeller.

Undervisningen gennemføres i en vekselvirkning mellem:

• Underviseroplæg.
• Gruppearbejde.
• Gennemførelse af planspil.
• Afvikling af praktiske samarbejdsøvelser.

Der lægges især vægt på deltagernes muligheder for at træne samspil og samarbejde, samt for at give en forståelse for vigtigheden af at kende værktøjer, muligheder og begrænsninger.

Varighed og struktur:
Kurset gennemføres som et fem dages internat kursus for dronepiloternes vedkommende og som tre dages internatkursus for indsatslederne.
Deltagerne må påregne at skulle arbejde i aftentimerne.

Målgruppe:
Målgruppen for deltagere på Taktisk anvendelse af droner er indsatsledere og dronepiloter, der ønsker at anvende dronen som taktisk værktøj i forbindelse med indsats ved brand, og som ønsker at udvikle og træne samarbejde.

Optagelse:
På kurset kan optages deltagere der for hhv. indsatsledernes vedkommende har gennemført indsatslederuddannelsen og, for dronepiloternes vedkommende, lokalt har erhvervet sig et basalt kendskab til tekniske og taktiske forhold på et skadested.

Dronepilot skal medbringe egen drone med termisk kamera.

Bedømmelse:
Evaluering af det faglige indhold gennemføres løbende gennem uddannelsen med fokus på samarbejdet mellem indsatslederen og dronepiloten. Evalueringen gennemføres som mundtlig evaluering efter gennemførelsen af de taktiske øvelser.


Deltagerpris for kursus er:
15.000 kr. for indsatsledere og 25.000 kr. for dronepiloter.

 

Sidst opdateret 19-01-2017 - kl. 13:02