Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Brandforebyggelse 
 

Forebyggende regler for brandfarlige væsker 

Nogle væsker afgiver antændelige dampe under temperaturen 100 °C og karakteriseres derfor som brandfarlige væsker. Det er således dampene, der er brandfarlige – og ikke væsken i sig selv.

Læs mere

Virksomheder, der beskæftiger sig med brandfarlige væsker, er omfattet af særlige brandforebyggende regler. Læs mere ved at klikke på links i følgende liste:
 Det er brandfarlige væsker

Brandfarlige væsker har et såkaldt flammepunkt på højst 100 °C. Flammepunktet beskriver væskens evne til at afgive antændelige dampe.


Brandfarlige væsker deles ind i tre væskeklasser ud fra flammepunktet. Derudover findes der to underklasser afhængigt af, om væsken er blandbar med vand eller ej. Mængden af brandfarlige væsker opgøres i oplagsenheder. På den måde bliver mængden vægtet efter, hvor antændelig væsken er.

Til toppen 

Det er omfattet af reglerne
Nedenfor findes en liste over de typer af virksomhed og oplag, der er omfattet af de brandforebyggende regler for brandfarlige væsker:

 


 • Produktion, aftapning samt anden anvendelse og håndtering af brandfarlige væsker.
 • Oplag af brandfarlige væsker i emballage.
 • Oplag af brandfarlige væsker i tanke og salgs-, forbrugs- og depottankanlæg.
 • Transport af brandfarlige væsker i rørledninger.

Beredskabsstyrelsen kan desuden bestemme, at væsker med et flammepunkt over 100 C, som varmes op nær væskens flammepunkt, og faste brandbare stoffer, som får lignende egenskaber, når de varmes op, er omfattet af reglerne.  

Til toppen

Undtagelser
Visse væsker er i særlige koncentrationer undtaget fra de brandforebyggende regler om oplag. Det drejer sig om væsker, der udelukkende består af følgende: 


 •  Vandige opløsninger af ethanol i en koncentration på højst 24 vol-%.
 • Alkoholiske drikkevarer i en koncentration på højst 24 vol-%.
 • Alkoholiske drikkevarer med en koncentration over 24 vol-%. Dog højst med en koncentration på 70 vol-%, medmindre de opbevares i beholdere med en kapacitet på over 250 liter.

Militære oplag af brandfarlige væsker, og de rørsystemer for brandfarlige væsker, som er anlagt af forsvaret og er tilknyttet pumpestationer, centrallagre, tanke, m.v., er også undtaget fra reglerne.

Til toppen

Tilladelser
Kommunalbestyrelsen har ansvar for tilladelserne. I praksis tager den kommunale beredskabsforvaltning sig af sagsbehandlingen. I mange tilfælde vil det være det kommunale redningsberedskab (brandvæsen), men kontakt kommunen for at høre, hvor ansøgningen skal sendes til.

Visse mindre oplag og produktionsafsnit kræver dog ikke en tilladelse, men skal efterleve visse bestemmelser, som fremgår af forskrifterne. I tilfælde hvor der anvendes, håndteres eller oplagres større mængder brandfarlige væsker, skal Beredskabsstyrelsen stille vilkår for kommunalbestyrelsens tilladelse. 

Ansøgninger skal indsendes til kommunens beredskabsforvaltning. Ansøgningsmaterialet skal som minimum indeholde de beskrivelser, redegørelser og tegningsmateriale, der er angivet i tjeklisten, som kan downloades via linket i højre kolonne. 

Til toppen

Regler
De brandforebyggende regler for brandfarlige væsker er fastsat i to bekendtgørelser. Klik på følgende links for at læse bekendtgørelserne: Beredskabsstyrelsen har udarbejdet en liste over udstedte typegodkendelser for plasttanke. Klik på følgende link for at læse listen: Liste over udstedte typegodkendelser for plasttanke (pdf)

Til toppen

Vejledninger
Beredskabsstyrelsen har udarbejdet vejledninger til de tekniske forskrifter for brandfarlige væsker. Klik på links i følgende liste for at læse disse vejledninger:


De tidligere udgaver af ovennævnte vejledninger findes under historiske vejledninger.


Til toppen 

Meddelelser
Beredskabsstyrelsen udsender løbende meddelelser, som drejer sig om brandfarlige væsker. Klik på links i følgende lister over over meddelelser sendt ud siden 2008:Til toppen 

Revision af regler for brandfarlige væsker
Beredskabsstyrelsen har i oktober 2012 nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde et udkast til reviderede regler for brandfarlige væsker, herunder tekniske forskrifter for brandfarlige væsker. Der er bl.a. overvejelser om at tilpasse klassifikationerne for brandfarlige væsker til GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) samt at inkludere brændbare væsker, som i dag reguleres efter tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring af mel og visse brandfarlige virksomheder og oplag.

Følgende myndigheder, institutioner og organisationer er p.t. repræsenteret i arbejdsgruppen:


 • Beredskabsstyrelsen
 • Dansk Industri
 • Energi- og olieforum
 • Foreningen af Auto- og Industrilakerere
 • Foreningen af Kommunale Beredskabschefer
 • Foreningen af Rådgivende Ingeniører
 • Kommunernes Landsforening

Du kan komme med input til revisionsarbejdet ved at sende en e-mail til sekretæren for arbejdsgruppen.

Til toppen

Sidst opdateret 13-10-2016 - kl. 13:08